Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretch Concept [C1]
   (Jim Davis)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From applicable 8-dancer formations. EN: 10
Aus passenden 8-Tänzer Formationen. DE: 10
Från tillämpliga 8-dansare formationer. SE: 10
Fra anvendelige 8-danser formationer. DK: 10
Z vhodných formací osmi tanečníků. CZ: 10

Do the given 4-dancer call with the resulting Centers ending in the far Center positions. The given call must be a call that can be done with four dancers. EN: 15
Tanze den gegebenen 4-Tänzer Call, wobei die sich ergebenden Centers auf der entfernten Center Position enden. Der gegebene Call muß ein Call sein, welcher mit 4 Tänzern getanzt werden kann. DE: 15
Gör det givna 4-dansare callet med att de resulterande Centers slutar i Center positionerna längst bort. Det givna callet måste vara ett call som kan göras med fyra dansare. SE: 15
Udfør det givne 4-danser kald: De 4 dansere der ender som Center dansere skal ende i den fjerne Center position ved at bevæge sig langs den lange akse af formationen. DK: 15
Proveďte danou figuru pro čtyři tanečníky s tím, že výslední Centers skončí na vzdálenější pozici. Danou figuru musí být možno provést čtyřmi tanečníky. CZ: 15

To get to the proper ending position, it is always possible to do the call in each group of 4, and then those who end as the centermost 4 dancers do a 'Substitute' with each other, moving away from the dancers with whom they have done the call. To dance this smoothly, the substitution is accomplished at some time during the call. This optimal time (usually toward call completion) varies and is dependent upon the call. EN: 20
Um die korrekte Endposition zu erhalten, ist es immer möglich, den Call in jeder Gruppe von 4 Tänzern zu tanzen, und dann vollziehen die 4 Tänzer, welche der Mitte am nächsten stehen, ein 'Substitute' (Ersetzung) miteinander, indem sie sich von den Tänzern, mit welchen sie den Call getanzt haben, weg bewegen. Um dies elegant zu tanzen, wird diese Ersetzung irgendwann während des Calls durchgeführt. Der optimale Zeitpunkt (in der Regel gegen Ende des Calls) variiert und hängt von dem Call ab. DE: 20
För att komma till korrekt slutposition, är det alltid möjligt att göra callet i varje grupp om 4 och sedan de 4 som slutar närmast mitten gör en 'Substitute' med varandra, och rör sig bort från de dansare med vilka de gjort callet. För att dansa detta mjukt, gör man 'Substitute' någon gång under callet. Den optimala tidpunkten (vanligen mot slutet av callet) varierar och beror på vilket call det är. SE: 20
For at nå til den rigtige slutposition, vil det altid være muligt at udføre kaldet i hver gruppe af 4, efterfulgt af at de 4 Center dansere laver en 'substitute' med hinanden hvor de bevæger sig væk fra de dansere de udførte kaldet med. For at få glidende dans kan denne 'substitute' gennemføres på et eller andet tidspunkt af kaldet. Det optimale tidspunkt varierer afhængig af kaldet. DK: 20
Dostat se na správnou koncovou pozici je vždy možné tak, že se provede figura ve formaci čtyř tanečníků a pak ti čtyři nejblíže středu provedou vzájemně 'Substitute' tak, že jdou směrem od tanečníků, se kterými figuru prováděli. Aby bylo provedení plynulé, provádí se substituce během provádění figury. Kdy přesně záleží na prováděné figuře. CZ: 20

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • The resulting Centers move along the long axis of the resulting formation, crossing the flagpole center of the 8-dancer formation. EN: 30
  Die resultierenden Centers bewegen sich entlang der langen Achse der sich ergebenden Formation, wobei sie den Flagpole der 8-Tänzer Formation (Mittelpunkt) überschreiten. DE: 30
  De resulterande Centers rör sig längs den resulterande långa axeln på den resulterande formationen och korsar 'flagpole center' på 8-dansare formationen. SE: 30
  De der ender som Centers i det oprindelige kald bevæger sig langs den lange akse af formationen og krydser flagpole center af 8-danser formationen. DK: 30
  Výslední Centers se pohybují podél dlouhé osy výsledné formace, jdou přes střed formace osmi tanečníků. CZ: 30
 • From Parallel Two-Faced Lines, Ferris Wheel is identical to Stretch Wheel & DealEN: 40
  Aus parallelen Two-Faced Lines ist Ferris Wheel identisch mit Stretch Wheel & DealDE: 40
  Från Parallel Two-Faced Lines, är Ferris Wheel identiskt med Stretch Wheel & DealSE: 40
  Fra Parallelle Two-Faced Lines er Ferris Wheel identisk med Stretch Wheel & DealDK: 40
  Z formace Parallel Two-Faced Lines je Ferris Wheel totéž co Stretch Wheel & DealCZ: 40
 • At C1, the Stretch CONCEPT is primarily limited to calls that start from Parallel Lines. EN: 50
  Im C1 ist das Stretch Concept vor allem auf Calls, welche aus parallelen Lines beginnen, begrenzt. DE: 50
  På C1, är Stretch CONCEPT primärt begränsat till call som börjar från Parallel Lines. SE: 50
  På C1, Stretch CONCEPT kan dette kun udføres fra Parallelle Lines. DK: 50
  Na C1 je Stretch CONCEPT omezen více méně na figury začínající z Parallel Lines. CZ: 50

Stretch Recycle (
from Parallel R-H Waves EN: 60
aus parallelen R-H Waves DE: 60
från Parallel R-H Waves SE: 60
fra Parallelle Right Hand Waves DK: 60
Z formace Parallel R-H Waves CZ: 60
):

 
 
before vor före før před
Stretch Recycle
 
after nach efter efter po

Out-Facing Ends and adjacent dancers normal Recycle as others do a 'long' Recycle
(like a Ferris Wheel) to end in the far Center. EN: 70
Die Out-Facing Ends und die benachbarten Tänzer tanzen ein normales Recycle, während die Anderen ein 'langes' Recycle (wie ein Ferris Wheel) tanzen, um im entfernten Center zu enden. DE: 70
Out-Facing Ends och dansarna bredvid gör en normal Recycle medan de andra gör en 'lång' Recycle
(som i Ferris Wheel) för att sluta i Center längst bort SE: 70
Out-Facing Ends og deres partner laver normal Recycle mens de andre laver en 'lang' Recycle
(som i Ferris Wheel) og ender i det fjerne Center. DK: 70
Out-Facing Ends udělají s tanečníky vedle sebe normální Recycle, ostatní dělají 'dlouhý' Recycle
(jako Ferris Wheel) a skončí uprostřed na vzdálenější pozici. CZ: 70
Stretch Recycle (
from L-H Tidal Wave EN: 80
aus einer L-H Tidal Wave DE: 80
'från L-H Tidal Wave SE: 80
fra Left Hand Tidal Wave DK: 80
Z formace L-H Tidal Wave CZ: 80
):

 
 
before vor före før před
Stretch Recycle
 
after nach efter efter po

Recycle; Centers Half Sashay. This usage is not common at C1. EN: 90
Recycle; Centers tanzen Half Sashay. Diese Verwendung ist im C1 nicht gebräuchlich. DE: 90
Recycle; Centers Half Sashay. Denna användning är inte vanlig på C1. SE: 90
Recycle; Centers Half Sashay. Ikke normal på C1. DK: 90
Recycle; Centers Half Sashay. Toto použití není na C1 běžné. CZ: 90
Stretch Explode The Wave (
from Parallel R-H Waves EN: 100
aus parallelen R-H Waves DE: 100
från Parallel R-H Waves SE: 100
fra Parallelle Right Hand Waves DK: 100
Z formace Parallel R-H Waves CZ: 100
):

 
 
before vor före før před
Stretch Explode The Wave
 
after nach efter efter po

Leaders Explode The Wave as Trailers Extend (to a Center Wave) and Explode The Wave. EN: 110
Leaders tanzen Explode The Wave, während die Trailers Extend (zu einer Wave in der Mitte) & Explode The Wave tanzen DE: 110
Leaders Explode The Wave medan Trailers Extend (till en Center Wave) och Explode The Wave SE: 110
Leaders Explode The Wave mens Trailers Extend (to a Center Wave) og Explode The Wave. DK: 110
Leaders Explode The Wave, Trailers Extend (do Center Wave) and Explode The Wave. CZ: 110
Stretch Explode The Wave (
from R-H Tidal Wave EN: 120
aus einer R-H Tidal Wave DE: 120
från R-H Tidal Wave SE: 120
fra Right Hand Tidal Wave DK: 120
Z formace R-H Tidal Wave CZ: 120
):

 
 
before vor före før před
Stretch Explode The Wave
 
after nach efter efter po

Explode The Wave; Centers Pass Thru.
Stretch Chase Right (
from Trade By EN: 130
aus einer Trade By DE: 130
från Trade By SE: 130
fra Trade By DK: 130
z formace Trade By CZ: 130
):

 
 
before vor före før před
Stretch Chase Right
 
after nach efter efter po

Chase Right, but original Ends go to the far Center. EN: 140
Chase Right, aber die originalen Ends gehen zum entfernten Center. DE: 140
Chase Right, men ursprungliga Ends går till Center längst bort. SE: 140
Chase Right, men originale Ends ender på den fjerne Center position. DK: 140
Chase Right, ale původní Ends jdou na vzdálenější pozice uprostřed. CZ: 140

The following is a list of calls typically done Stretch at C1: EN: 150
Es folgt eine Liste von Calls, welche im C1 typischerweise Stretch gecallt werden: DE: 150
Det följande är en lista calls som typiskt görs Stretch på C1: SE: 150
De følgende Kald bliver typisk udført Stretch på C1: DK: 150
Následuje seznam typických figur používaných na C1 se StretchCZ: 150

From Parallel Lines | Waves EN: 160
Aus parallelen Lines | Waves: DE: 160
Från Parallel Lines | Waves SE: 160
Fra Parallelle Lines | Waves DK: 160
Z formace Parallel Lines | Waves CZ: 160
1/2 Tag Cycle & Wheel Shakedown
2/3 Recycle Explode The Wave Turn & Deal (R-H Two-Faced Lines)
Ah So Recycle Wheel & Deal (Two-Faced Lines)
From Eight Chain Thru EN: 170
Aus einer Eight Chain Thru: DE: 170
Från Eight Chain Thru SE: 170
Fra Eight Chain Thru DK: 170
Z formace Eight Chain Thru CZ: 170
Flutter Wheel Reverse Flutter Wheel
From Trade By EN: 180
Aus einer Trade by: DE: 180
Från Trade By SE: 180
Fra Trade By DK: 180
Z formace Trade By CZ: 180
Chase Right | Left

Stretch Cross Fire (
from As Couples R-H Wave EN: 190
aus einer As Couples R-H Wave DE: 190
från As Couples R-H Wave SE: 190
fra As Couples Right Hand Wave DK: 190
z formace As Couples R-H Wave CZ: 190
):

 
 
before vor före før před
Stretch Cross Fire
 
after nach efter efter po

Cross Fire & Slither.
Stretch Linear Cycle (
from R-H Tidal Wave EN: 200
aus einer R-H Tidal Wave DE: 200
från R-H Tidal Wave SE: 200
fra Right Hand Tidal Wave DK: 200
z formace R-H Tidal Wave CZ: 200
):

 
 
before vor före før před
Stretch Linear Cycle
 
after nach efter efter po

Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; all Right Peel Off. EN: 210
Hinge; Leaders tanzen Fold; Double Pass Thru; Centers tanzen Double Pass Thru; alle tanzen Peel Off nach rechts. DE: 210
Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; alla Right Peel Off. SE: 210
Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; alle Right Peel Off. DK: 210
Hinge; Leaders Fold; Double Pass Thru; Centers Double Pass Thru; všichni Right Peel Off. CZ: 210
Stretch Cut The Diamond (
from R-H Point-to-Point Diamonds EN: 220
aus R-H Point-to-Point Diamond DE: 220
från R-H Point-to-Point Diamonds SE: 220
fra Right Hand Point-to-Point Diamonds DK: 220
z formace R-H Point-to-Point Diamonds CZ: 220
):

 
 
before vor före før před
Stretch Cut The Diamond
 
after nach efter efter po

Cut The Diamond; As Couples Slither.

Single Stretch CONCEPT [C4]:
From 4-dancer formations. Do the given 2-dancer call with the resulting Centers (of the 4-dancer formation) ending in the far center. EN: 630
Aus 4-Tänzer Formationen. Tanze den gegebenen 2-Tänzer Call, wobei die resultierenden Centers (der 4-Tänzer Formation) im entfernten Center enden. DE: 630
Från 4-dansare formationer. Gör det givna 2-dansare callet med att de resulterande Centers (på 4-dansare formationen) slutar i Center längst bort. SE: 630
Z formace čtyř tanečníků. Proveďte danou figuru pro dva tanečníky a výslední Centers (formace čtyř tanečníků) skončí na vzdálenějším místě. CZ: 630

 
before vor före før před
Single Stretch Touch 1/4
 
after nach efter efter po

CALLERLAB definition for Stretch Concept

Choreography for Stretch Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=master&action=edit&file=stretch.php
25-July-2024 07:06:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL