Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Diamond Concept [C3A]
   (author unknown) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C3A:     

Language: 言語 Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

Triple Diamonds consist of three adjacent Diamond formations some of which have positions occupied by phantoms. EN: 10
Triple Diamonds は 3 つの並んだ Diamond formation からなり, いくつかの場所は phantom で占められています. JP: 10
Triple Diamonds består av tre Diamond formationer bredvid varandra där några har positioner som upptas av Phantoms. SE: 10
Formace Triple Diamonds sestává ze tři vedle sebe stojících formací Diamond, a na některých pozicích stojí fantómové. CZ: 10

The two most common types of Triple Diamonds are illustrated below. EN: 20
2 つのもっとも一般的な Triple Diamonds を以下に示します. JP: 20
De två vanligaste typerna av Triple Diamonds visas nedan. SE: 20
Dva nejobvyklejší typy Triple Diamonds ilustruje obrázek níže. CZ: 20

Triple Diamonds:

 
 
Regular Triple Diamonds... EN: 30
Reguljära Triple Diamonds... SE: 30
Obvyklé Triple Diamonds... CZ: 30
  and och a Point-to-Point Triple Diamonds

Triple Diamonds are analogous to EN: 40
Triple DiamondsTriple Boxes [C1] と Triple Columns | Lines | Waves [C1] と同じような使われ方です. JP: 40
Triple Diamonds är analogt med SE: 40
Formace Triple Diamonds je analogická k CZ: 40
Triple Boxes [C1] and och a Triple Columns | Lines | Waves [C1].

 
before före před
Triple Diamond Flip The Diamond
の前
 
after efter po

Triple Diamond calls are (4 or less)-dancer calls, requiring you to work only with the dancers in your Diamond. For historical reasons, some callers use 8-dancer calls such as Diamond Chain Thru. In this case, each dancer must select one of the other Diamonds to work with. This is accomplished by selecting the Diamond nearest you or, if you are equidistant from both Diamonds, select the Diamond you are facing. In today's nomenclature, the use of 8-dancer calls from Triple Diamonds should be given as 'Triple Diamonds Working Together...EN: 50
Triple Diamond call är (4 eller mindre)-dansare call, som kräver att du arbetar bara med dansarna i din Diamond. Av historiska skäl använder en del caller 8-dansare call som Diamond Chain Thru. I detta fall måste varje dansare välja en av de andra Diamonds att arbeta med. Detta åstadkoms genom att välja den Diamond som är närmast dig. Om det är samma avstånd, välj den Diamond du tittar mot. Med dagens uttryckssätt bör användningen av 8-dansare call från Triple Diamonds callas som 'Triple Diamonds Working Together...SE: 50
Figury prováděné v Triple Diamond jsou pro čtyři a méně tanečníků a zahrnují pouze tanečníky v jednom diamantu. Z historických důvodů mohou někteří calleři použít i figuru pro osm tanečníků, jako třeba Diamond Chain Thru. V takovém případě si každý tanečník musí vybrat jeden z ostatních diamantů, s kterým bude pracovat. Dělá se to tak, že si vyberete diamant, ke kterému jste nejblíž. Pokud to máte na obě strany stejně daleko, tak ten, na který se díváte. V dnešním názvosloví by se figury pro osm tanečníků v Triple Diamonds měly callerovat jako 'Triple Diamonds Working Together...CZ: 50

Triple "Z" CONCEPT [C4]:
Three adjacent "Z" formations. EN: 260
3 つの並んだ "Z" formations です. JP: 260
Tre "Z" formationer bredvid varandra. SE: 260
Tři "Z" formace stojící vedle sebe. CZ: 260

Triple "Z"s

 

See also 次も見てください Se också Viz také Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Triple Diamond Concept

Choreography for Triple Diamond Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

full URL