Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Funny {formation} Circulate [C2]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C2:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

Do a Circulate to the next position within the given formation if and only if: EN: 10
Tanze ein Circulate zur nächsten Position in der gegebenen formation dann und nur dann, wenn: DE: 10
Gör en Circulate till nästa position inom den givna 'formation'om och endast om: SE: 10
Proveďte v dané formaci Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud: CZ: 10
 1. another dancer will be Circulating to your current position, and EN: 20
  ein anderer Tänzer auf Deine jetzige Position kommt, und DE: 20
  en annan dansare kommer att göra en Circulate till din nuvarande position, och SE: 20
  jiný tanečník bude dělat Circulate na vaši pozici a zároveň CZ: 20
 2. nobody else will be Circulating to your next position. EN: 30
  kein anderer Tänzer auf Deine Endposition kommt. DE: 30
  ingen annan kommer att göra en Circulate till din nästa position. SE: 30
  nikdo jiný nebude dělat Circulate na vaši budoucí pozici. CZ: 30

{n} indicates the number of times to apply the above rules. After each Funny formation Circulate, re-evaluate your position. Typically, only dancers facing within the Circulate path can move. EN: 40
{n} gibt die Anzahl an, wie oft die obigen Regeln angewendet werden. Nach jedem Funny formation Circulate mußt Du Deine Position neu bestimmen. Meist können sich nur Tänzer, die sich auf dem Circulate Pfad anschauen, weiterbewegen. DE: 40
{n} indikerar antalet gånger du skall tillämpa reglerna ovan. Efter varje Funny formation Circulate, omvärdera din position. Typiskt kan bara dansare som tittar på varandra i Circulate banan röra sig. SE: 40
{n} značí kolikrát je potřeba aplikovat výše uvedená pravidla. Po každém provedení Funny formation Circulate znovu vyhodnoťte svou pozici. Většinou se mohou pohnout jen ti tanečníci, kteří v dané formaci na sebe koukají. CZ: 40

Funny Diamond Circulate 3:

 
     
before vor före před
Funny Diamond
Circulate 3
 
after nach efter po
1
 
after nach efter po
2
 
after nach efter po
3
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • When doing Funny Circulates, verbally count each one aloud when you are active, and point at the dancer who currently occupies the spot to which you are moving. Often active dancers will hold up 1 finger when doing the first Circulate, 2 fingers when doing the second, and so on. EN: 50
  Wenn Du Funny Circulates tanzt, zähle jedes einzelne laut mit, wenn Du aktiv bist, und zeige auf den Tänzer, der gerade die Position innehat, auf welche Du Dich bewegst. Oft halten die aktiven Tänzer 1 Finger hoch, wenn sie das erste Circulate tanzen, 2 Finger beim zweiten Circulate, usw. DE: 50
  När du gör Funny Circulates, räkna högt när du är aktiv och peka på dansaren som står på den position dit du skall gå. Ofta håller aktiva dansare upp 1 finger när de gör sin första Circulate, 2 fingrar när de gör sin andra och så vidare. SE: 50
  Pokud jste aktivní, tak při provádění Funny Circulates nahlas počítejte, kolikátý Circulate zrovna děláte. CZ: 50
 • If you start in a normal setup (a setup in which the caller could say Circulate & everybody can go to a unique spot, such as a normal R-H Diamond), then everybody can go on a Funny Circulate. EN: 60
  Wenn Du in einem normalen Setup startest (ein Setup, in welchem der Caller Circulate sagen könnte, und jeder kann auf einen freien Platz gehen, wie z. B. ein normaler R-H Diamond), dann kann bei einem Funny Circulate jeder gehen. DE: 60
  Om du börjar i en normal uppställning (en uppställning där callern kunde säga Circulate och alla kan gå till en egen position, som en normal R-H Diamond), då kan alla göra en Funny Circulate. SE: 60
  Pokud začínáte v normální formace, tedy v takové, ze které by caller mohl říct Circulate, pak v takové formaci mohou všichni provést Funny Circulate. CZ: 60
 • If you do not start in a normal setup, then not everybody will do all of the Circulates. There is often a primary dancer who starts the Funny Circulates and will always be working. This dancer will "govern" the count, while the other dancers will only move when they can "assist" the primary dancer. Thus, if the caller calls Funny Circulate 3 some dancers may only get one Circulate, others may only get two Circulates, while the primary dancers do all three. EN: 70
  Wenn Du nicht in einem normalen Setup startest, dann wird nicht jeder alle Circulates tanzen können. Es gibt oft einen ersten Tänzer, der die Funny Circulates beginnt, und der auch alle anderen Circulates tanzen kann. Dieser Tänzer wird das Zählen bestimmen, während die anderen Tänzer sich nur bewegen, wenn sie mit dem ersten Tänzer zusammenarbeiten. So gibt es, wenn der Caller ein Funny Circulate 3 ansagt, einige Tänzer, die möglicherweise nur 1 Circulate tanzen, andere tanzen eventuell nur 2 Circulates, während der erste Tänzer alle 3 tanzt. DE: 70
  Om du inte börjar i en normal uppställning, då kommer inte alla att göra alla Circulates. Det finns ofta en primärdansare som börjar med Funny Circulates och kommer att arbeta hela tiden. Den dansaren kommer att "styra" räkningen medan de andra dansarna bara rör sig när de kan "assistera" primärdansaren. Därför, om callern callar Funny Circulate 3 kommer några dansare bara att få en Circulate, andra kan bara få två Circulates, medan primärdansaren gör alla tre. SE: 70
  Pokud nezačínáte v normální formaci, pak ne každý může Circulate provést. Obvykle je v takové formaci nějaký primární tanečník, který začne Funny Circulates a pokračuje pak pořád dál. Tento tanečník bude počítat počet provedení, ostatní mu budou jen asistovat, pokud na ně při provádění dojde řada. Tudíž, pokud caller řekne Funny Circulate 3, někteří tanečníci mohou udělat pouze jeden Circulate, někteří mohou udělat dva, zatímco primární tanečník udělá všechny tři. CZ: 70

Funny Split Trade Circulate
(3 of the 4 dancers can go!) EN: 80
(3 der 4 Tänzer können gehen!): update DE: 80
(3 av 4 dansare kan gå!): update SE: 80
(3 ze 4 tanečníků může jít!):') update CZ: 80

 
 
before vor före před
Funny Split Trade Circulate
 
after nach efter po

CALLERLAB definition for Funny Concept

Choreography for Funny formation Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

full URL