Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate {fraction} [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Aus passenden Formationen. DE: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10
Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center. DK: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 20
Gehe vorwärts in einem Kreisbogen in einem gleichmäßigen Abstand um den Mittelpunkt des Sets, insgesamt die angegebene fraction (den Bruchteil) eines Kreises. Behalte dabei immer den gleichen Abstand von der Mitte des Sets. DE: 20
Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen SE: 20
Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°). DK: 20
Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky. CZ: 20

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • Counter Rotate cannot be done if a dancer is facing directly toward (or away from) the flagpole center of the set. EN: 30
  Counter Rotate kann nicht getanzt werden, wenn ein Tänzer direkt in den Mittelpunkt des Sets schaut, oder direkt mit dem Rücken zum Mittelpunkt des Sets steht. DE: 30
  Counter Rotate kan inte göras om en dansare tittar direkt mot (eller från) 'flagpole center' på uppställningen. SE: 30
  Figura Counter Rotate nemůže být provedena v případě, že se tanečníci dívají přímo do (nebo od) středu čtverylky. CZ: 30
 • If no fraction is given, assume 1/4. EN: 40
  Wenn fraction nicht angegeben wird, dann gilt 1/4. DE: 40
  Om ingen fraction ges, anta 1/4. SE: 40
  Pokud je figura řečena bez fraction, znamená to 1/4. CZ: 40
 • When starting from a symmetric setup, and everyone is active, the ending formation for Counter Rotate 1/4 is the same as the starting formation but rotated by 90°. EN: 50
  Wenn man aus einem symmetrischen Setup startet, und jeder aktiv ist, dann ist die Endformation nach Counter Rotate 1/4 die gleiche wie die Startformation, nur um 90° gedreht. DE: 50
  Om du börjar från en symmetrisk uppställning, och alla är aktiva, är slutformationen för Counter Rotate 1/4 samma som startformationen men roterad 90°. SE: 50
  Når man starter fra en symmetrisk formation og alle er active, vil slutformationen for Counter Rotate 1/4 være den same som startformationen men roteret 90°. DK: 50
  Pokud je figura Counter Rotate 1/4 prováděna ze symetrické formace a všichni tanečníci jsou aktivní, je výsledná formace shodná s výchozí, jen je otočená o 90°. CZ: 50
 • You may have to vary the distance from the center of the set to allow for square breathing if not everyone is active for the Counter RotateEN: 60
  Es kann sein, daß Du den Abstand vom Mittelpunkt des Sets verändern mußt, damit der Square 'atmen' kann, wenn nicht jeder bei Counter Rotate aktiv ist. DE: 60
  Du kanske måste variera avståndet till mitten på uppställningen för att lämna utrymme för 'square breathing' om inte alla är aktiva för Counter RotateSE: 60
  Det kan forekomme at man skal variere afstanden fra centeret for at tillade Square-breathing (Udvidelse eller sammentrækning) hvis ikke alle er aktive i Counter-Rotate-Callet. DK: 60
  Pokud všichni aktivní nejsou, může se vaše vzdálenost od středu čtverylky měnit podle toho, jak čtverylka dýchá. CZ: 60
 • You can try visualizing Counter Rotate 1/4 as if all of a sudden the formation was placed upon an empty merry-go-round, with the center of the square being the center of the merry-go-round, and somebody pushed the merry-go-round 1/4 of a circle (clockwise or counter-clockwise, whichever would cause you to move forward). Your formation would remain the same, you would still be the same distance from the Center, but your facing direction would have changed 90°. Note that some dancers might be on a merry-go-round which is turning in the opposite direction from yours. EN: 70
  Du kannst versuchen, Dir Counter Rotate 1/4 optisch vorzustellen, wie wenn plötzlich die Formation auf ein leeres Karussell gesetzt wird, wobei der Mittelpunkt des Square auf den Mittelpunkt des Karussells kommt. Jetzt dreht jemand das Karussell um eine 1/4 Umdrehung (im Uhrzeigersinn, oder gegen den Uhrzeigersinn, und zwar so, daß Du Dich vorwärts bewegst). Deine Formation wird dieselbe bleiben, Du wirst immer noch im gleichen Abstand vom Mittelpunkt sein, aber Deine Blickrichtung hat sich um 90° gedreht. Beachte, daß einige Tänzer auf einem Karussell sein könnten, das sich gerade entgegengesetzt dreht wie Deines. DE: 70
  Du kan försöka visualisera Counter Rotate 1/4 som om formationen var placerad på en tom karusell, med mitten på squaren på mittpunkten på karusellen, och någon sköt på karusellen ett kvarts varv (medsols eller motsols, vilketdera som får dig att röra dig framåt). Din formation förblir densamma. Du kommer att ha samma avstånd till mittpunkten men det håll du tittar åt har förändrats med 90°. Notera att några dansare kan vara på en karusell som går i motsatt riktning mot din egen. SE: 70
  Prøv at forestille dig Counter Rotate 1/4 som om formationen er placeret på en karusel med centeret af formationen placeret på centeret af karusellen og nogen skubber karusellen 1/4 omgang (med eller mod uret - i hvilken som helst retning der får dig til at bevæge dig fremad). Din formation er den samme, du vil stadigvæk have samme afstand fra Centeret men din ansigtsretning vil have skiftet 90°. Bemærk at nogle dansere måske skal gå modsat din retning. DK: 70
  Counter Rotate 1/4 si můžete vizualizovat tak, jakoby byla najednou celá formace položena na prázdný kolotoč, střed čtverylky na střed kolotoče, někdo tím kolotočem otočil o 1/4 kruhu (po nebo proti směru hodinových ručiček, tím směrem, kterým půjdete dopředu). Vaše formace zůstane ta samá, vy budete na stejné pozici, ale váš směr pohledu se otočí o 90°. Mějte na paměti, že někteří tanečníci mohou být na kolotoči, který se točí opačným směrem, než ten váš. CZ: 70

From Aus Från Fra Z Parallel Waves:

 
 
before vor före før před
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
From Aus Från Fra Z (Magic) Columns:

 
 
before vor före før před
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
From an Aus einer Från en Fra en Z Hourglass:

 
 
before vor före før před
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po

CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE CONTRAST THE FOLLOWING VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Dette er startformation
for hver af de følgende:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
after nach efter efter po
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]:
Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. EN: 632
Teile die Formation in zwei gleiche Teile, indem die lange Achse durch eine imaginäre Linie halbiert wird. Die Tänzer in jeder Teilformation gehen vorwärts in einem Kreisbogen in einem gleichmäßigen Abstand um den Mittelpunkt der Teilformation, insgesamt die angegebene fraction (den Bruchteil) eines Kreises. Behalte dabei immer den gleichen Abstand von der Mitte der Teilformation. Aus parallelen Lines oder Columns bleibt jeder in seiner Box; aus Diamonds bleibt jeder in seinem Diamond; aus einer 1 x 8 bleibt jeder in seiner Line of 4. DE: 632
Dela formationen i 2 lika sub-formationer genom att dra en imaginär linje som halverar långaxeln. Dansarna i varje sub-formation går framåt i en båge en fraction (del) av en cirkel runt 'flagpole center' på sub-formationen, och håller samma avstånd till mitten på sin sub-formation. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line. SE: 632
Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace tak, že pomyslně rozdělíte dlouhou osu na dvě poloviny. Tanečníci Tanečníci v každé v každé sub-formaci jdou dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. Z Parallel Lines a Columns pracujte k každém Box; z Diamonds pracujte v každém Diamond; z 1 x 8 Line pracujte v každém Line. CZ: 632

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973):
From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread. EN: 631
Aus passenden Formationen. In einer gleichmäßigen Bewegung Counter Rotate 1/4 & Spread. DE: 631
Från tillämpliga formationer. Som en rörelse, Counter Rotate 1/4 & Spread. SE: 631
Z vhodných formací. Jako jeden pohyb Counter Rotate 1/4 & Spread. CZ: 631

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography for Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

full URL