Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Scoot Chain Thru [A2]
   (Vince Di Caudo 1971)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From Parallel Waves: Aus Parallel Waves: Från Parallel Waves: Z formace Parallel Waves:
Leaders Split Circulate as Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend. Leaders Split Circulate, während Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend. Leaders Split Circulate medan Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend. Leaders Split Circulate, Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Ends in Parallel Waves. Endet in Parallel Waves. Slutar i Parallel Waves. Končí v Parallel Waves.

From a 1/4 Tag: Aus einer 1/4 Tag: Från en 1/4 Tag: Z formace 1/4 Tag:
Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Ends in a 3/4 Tag. Endet in einer 3/4 Tag. Slutar i en 3/4 Tag. Končí ve 3/4 Tag.

From Aus Från Z Parallel Waves:

 
     
before vor före před
Scoot Chain Thru
 
after nach efter po
Leaders Split Circulate as während medan jako
Trailers Extend & Swing
 
after nach efter po
Centers Slip
 
after nach efter po
Centers Swing & Extend
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
From a Aus einer Från en Z 1/4 Tag:

 
   
before vor före před
Scoot Chain Thru
 
after nach efter po
Extend
 
after nach efter po
Swing
 
   
after nach efter po
Slip
 
after nach efter po
Swing
 
after nach efter po
Extend
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
  • Styling: From Parallel Waves, Leaders can slowly do their Split Circulate and then clap hands while the Trailers work in the middle. Styling: Aus Parallel Waves können die Leaders ihr Split Circulate langsam erledigen und dann in die Hände klatschen, während die Trailers in der Mitte arbeiten. Styling: Från Parallel Waves,kan Leaders göra sin Split Circulate sakta och klappa i händerna medan Trailers arbetar i mitten. Způsob provedení: Z Parallel Waves mohou jít Leaders pomalu svůj Split Circulate a pak tleskat během doby, kdy jdou Trailers svoji část uprostřed.
  • There are two different starting formations for Scoot Chain Thru. Parallel Waves is the most common starting formation. Therefore, be careful when starting from a 1/4 Tag formation since the call feels different. Es gibt zwei verschiedene Startformationen für Scoot Chain Thru. Parallel Waves ist die meist gebräuchliche Startformation. Deshalb sei vorsichtig, wenn du aus einer 1/4 Tag Formation beginnst, weil sich der Call unterschiedlich anfühlt. Det finns två olika startformationer för Scoot Chain Thru. Parallel Waves är den vanligaste startformationen. Se därför upp när du startar från en 1/4 Tag formation eftersom callet känns annorlunda. Figura Scoot Chain Thru má dvě možné výchozí formace. Nejběžněji používaná je formace Parallel Waves, proto buďte opatrní, když začínáte z formace 1/4 Tag, protože figura vypadá trochu jinak.
  • From a 1/4 Tag, everyone does the 'Trailers part' as if they started from Parallel Waves. Be sure to end in a 3/4 Tag formation: Centers reform the center Wave, and Outsides slide together to form a Couple. Aus einer 1/4 Tag macht jeder den 'Trailers part', als wenn sie aus Parallel Waves beginnen. Sei sicher, dass du in einer 3/4 Tag Formation endest: Centers bilden eine Center Wave, und Outsides rutschen zusammen, um ein Couple zu bilden. Från en 1/4 Tag, gör alla 'Trailers del' som om de startade från Parallel Waves. Försäkra dig om att du slutar i en 3/4 Tag formation: Centers formerar åter en center Wave och Outsides glider samman för att bilda ett Couple. Z formace 1/4 Tag jdou všichni část pro Trailers, jako kdyby začínali z Parallel Waves. Ujistěte se, že jste po provedení figury skončili ve 3/4 Tag: Centers musí znovu vytvořit vlnu uprostřed, Outsides sestoupí k sobě do páru.
  • When the starting formation is Left-handed, be sure to do the Left-hand version of the call, ending in a Left-hand formation. Wenn die Startformation linkshändig ist, sei sicher, dass du die linkshändige Version des Calls machst und in einer linkshändigen Formation endest. När startformationen är Left-handed, var noga med att göra Left-hand versionen av callet och sluta i en Left-hand formation. Pokud začínáte z levé formace, je celá figura za levou ruku a končí v levoruké formaci.
  • Scoot Chain Thru is often cued as "Extend, Swing Thru, Turn Thru". Scoot Chain Thru wird oft als "Extend, Swing Thru, Turn Thru" angesagt. Scoot Chain Thru 'cueas' ofta som "Extend, Swing Thru, Turn Thru". Figura Scoot Chain Thru je často napovídána jako "Extend, Swing Thru, Turn Thru".
  • Only the original Leaders from Parallel Waves can Roll. Nur die ursprünglichen Leaders aus Parallel Waves können Roll. Bara de ursprungliga Leaders från Parallel Waves kan göra Roll. Pouze původní Leaders mohou udělat Roll.
  • Think about what would happen (from Parallel Waves) on a Scoot Chain Thru 1 & 1/2. Denk darüber nach, was passiert (aus Parallel Waves) bei einem Scoot Chain Thru 1 & 1/2. Fundera över vad som skulle hända (från Parallel Waves) vid en Scoot Chain Thru 1 & 1/2. Zamyslete se nad tím, jak by z Parallel Waves dopadlo Scoot Chain Thru 1 & 1/2.

Swing [A2] (Lee Kopman 1966): From a Wave or other applicable 4-dancer formation. Ends and adjacent Centers Arm Turn 1/2. Aus einer Wave oder anderen passenden 4-Tänzerformationen. Ends und benachbarte Centers Arm Turn 1/2. Från en Wave eller andra tillämpliga 4-dansare formationer. Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2. Z formace Wave a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Koncoví s centers vedle nich Arm Turn 1/2.

Slip [A2] (Lee Kopman 1966): From a Wave or other applicable 4-dancer formation. Centers Arm Turn 1/2. Aus einer Wave oder anderen passenden 4-Tänzerformationen. Centers Arm Turn 1/2. Från en Wave eller andra tillämpliga 4-dansare formationer. Centers Arm Turn 1/2. Z formace Wave a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers Arm Turn 1/2.

Scoot Chain Thru To A Wave [C1]: Do a Scoot Chain Thru omitting the final Extend. Outsides (if any) slide together to end as a Couple. A 1/4 Tag ends in Parallel Waves; Parallel Waves end in a 1/4 Tag. Mache ein Scoot Chain Thru, unterlasse das abschließende Extend. Outsides (falls vorhanden) rutschen zusammen um ein Couple zu bilden. Eine 1/4 Tag endet in Parallel Waves; Parallel Waves endet in einer 1/4 Tag. Gör en Scoot Chain Thru och utelämna den sista Extend. Outsides (om det finns några) glider samman för att sluta som ett Couple. En 1/4 Tag slutar i Parallel Waves; Parallel Waves slutar i en 1/4 Tag. Udělejte Scoot Chain Thru až na poslední Extend. Outsides (pokud existují) sestoupí k sobě a vytvoří pár. Formace 1/4 Tag končí v Parallel Waves, Parallel Waves končí v 1/4 Tag.

Scatter Scoot Chain Thru [C1] (Jack Lasry 1971): From Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate as Trailers Scoot Chain Thru. Ends in Parallel Waves. Aus parallelen Waves. Die Leaders tanzen (all 8) Circulate, während die Trailers Scoot Chain Thru tanzen. Endet in parallelen Waves. Från Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate medan Trailers Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Fra Parallelle Waves. Leaders laver (all 8) Circulate mens Trailers laver Scoot Chain Thru. Ender i Parallelle Waves. Z formace Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate, Trailers Scoot Chain Thru. Končí v Parallel Waves.

any Tagging call Chain Thru [C3A]: Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot Chain Thru. Ends in Parallel Waves. For example, a Tag Chain Thru is a 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot Chain Thru. Endet in parallelen Waves. Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen; Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Till exempel, en Tag Chain Thru är en 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position: Scoot Chain Thry. Ender i parallelle Waves. Eks. en Tag Chain Thru er en 1/2 tag; Scoot Chain Thru. Proveďte any Tagging call do formace 1/2 Tag; Scoot Chain Thru. Končí v Parallel Waves. Například Tag Chain Thru je 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

Cross Scoot Chain Thru [C4]: From a 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend to the wrong hand'), Swing, Slip, Swing, and Extend. Ends in an opposite-handed 3/4 Tag. Aus einer 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend zu der falschen Hand'), Swing, Slip, Swing und Extend. Endet in einer entgegengesetzt-händigen 3/4 Tag. Från en 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend till fel hand'), Swing, Slip, Swing och Extend. Slutar i en 3/4 Tag med motsatt hand. Z formace 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend do druhé ruky'), Swing, Slip, Swing, and Extend. Končí ve 3/4 Tag za druhou ruku.

CALLERLAB definition for Scoot Chain Thru

Choreography for Scoot Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Annette und Uwe Gruen and David Tesař.

 
All levels:     

full URL