Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Within the given call, replace each 1/4 turn with a 3/4 turn and vice-versa. V daném povelu nahraďte každou otočku o čtvrt (1/4 turn) otočkou o 3/4 (3/4 turn) a naopak.

Swapping 1/4 turns with 3/4 turns only occurs for portions of the call in which dancers doing the 1/4 or 3/4 turn are holding hands throughout that portion of the call. Výměna 1/4 a 3/4 otoček se používá jen v těch částech figury, ve kterých se během otáčení tanečníci drží během provádění té čáti za ruce.

Hence, only the following movements are modified: Tudíž, pouze následující pohyby jsou modifikovány:

 • Arm Turns
 • Cast Offs
 • Stars ( including Facing Stars včetně Facing Stars )
 • Single Hinges ( From a Mini-Wave only. Partner Hinges (from a Couple) do not apply since dancers temporarily release handholds. Pouze z formace Mini-Wave. Pro Partner Hinges (z formace Couple) to neplatí, protože tanečníci se během provádění nedrží. )

Examples (italics show the differences from the normal version of the call): Příklady (kurzívou jsou vyznačeny rozdíly proti normálnímu provedení):

 • Fractal Spin The Top: From a Wave or Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4 as Ends move up (Lockit). Z formací Wave nebo Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends move up (Lockit).
 • Fractal Transfer The Column: From Mini-Wave Columns. First Two Transfer as Second Two Step Forward To A Box and Arm Turn 1/4; all Extend. Z formace Mini-Wave Columns. První dva Transfer, druzí dva Step Forward To A Box a Arm Turn 1/4; všichni Extend.
 • Fractal Linear Cycle: From a Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off. Z formace Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off.
 • Fractal Snap The Lock: From Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag as Centers Step To A Wave, Fan The Top, and Step Thru. Z formace Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag, Centers Step To A Wave, Fan The Top, Step Thru.

Examples of calls with both 1/4 turns and 3/4 turns: Příklady figur s oběma zátočkami:

 • Fractal Swing The Fractions: Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4. Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4.
 • Fractal Locker's Choice: From Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top and Cast Off 3/4 as Outsides Trade and Step & Fold. Z formace Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top a Cast Off 3/4, Outsides Trade a Step & Fold.
 • Fractal Relay The Top: From Parallel Waves or Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4 as Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4 as Outsides Trade; Those who meet Arm Turn 1/4 as Others move up. Z formací Parallel Waves nebo Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají Arm Turn 1/4,ostatní dostoupí (move up).
 • Fractal Cast A Shadow: From Parallel Waves or Two-Faced Lines. Ends 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread as Out-Facing Centers Cloverleaf as In-Facing Centers Extend, Cast Off 3/4 and Extend. Z formací Parallel Waves nebo Two-Faced Lines. Koncoví 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread, Centers koukají ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Cast Off 3/4 and Extend.

Notes: 注釈: Kommentarer: Poznámky:
 • The timing of calls may be different when dancing Fractal, especially when a Cast Off 3/4 is replaced with a Cast Off 1/4. For example, on a Fractal Follow Your Leader, Trailers Extend, Arm Turn 1/4 and wait a couple of beats for the Others to Tandem Cross Fold. Délka provedení figur se při použití konceptu Fractal může změnit, obzvlášť v případech, kdy je Cast Off 3/4 nahrazeno Cast Off 1/4. Například při Fractal Follow Your Leader udělají Trailers Extend, Arm Turn 1/4 a pak musí počkat několik dob, než ti druzí udělají Tandem Cross Fold.
 • The Outsides' part of Linear Action, starts with a Hinge and Trade. Hence (assuming the Outsides start in a Mini-Wave), a Fractal Linear Action would have the Outsides starting with an Arm Turn 3/4 followed by a Trade. Část figury Linear Action ro Outsides začíná Hinge a pak je Trade. Tudíž (za předpokladu, že Outsides začínají v Mini-Wave), Fractal Linear Action by pro Outsides znamenalo Arm Turn 3/4 následované Trade.
 • The original definition of Fractal included Box Counter Rotates as one of the modified turns. I no longer believe this should be allowed. Původní definice Fractal zahrnovala i možnost modifikace Box Counter Rotates. Už si ale nemyslím, že by to mělo být dovoleno.
 • The following are examples of portions of calls not applicable to Fractal (I briefly considered 'legalizing' these movements within the definition, but ultimately decided against it): Příklady částí figur, které nejsou ovlivněné konceptem Fractal (Krátce jsem přemýšlel o 'zlegalizování' těchto pohybů definotoricky, ale nakonec jsem se rozhodl to nedělat):

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.