Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

An "O" consists of dancers occupying the following spots in a 4 x 4 matrix: Ein "O" besteht aus Tänzern, welche folgende Plätze in einer 4 x 4 Matrix besetzen: Ett "O" består av dansare som står på följande positioner i en 4 x 4 matris: Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix. Formace "O" obsahuje zobrazené pozice v matici 4 x 4:

"O" FORMATION

 
 
From here... Aus dieser Formation... Härifrån... Når du er her... Zde si myslete...   imagine you are here. ...stelle Dir vor, Du wärst hier. tänk att du är här. Så forestil dig du er her. že jste zde.

An "O" is considered to be Distorted Columns, as if the Centers slid apart from normal Columns. Ein "O" wird betrachtet, als ob es sich um verzerrte Columns handeln würde, so als ob die Centers seitlich aus normalen Columns wegrücken. Ett "O" anses vara distorderade Columns, som om Centers hade glidit isär från normala Columns. En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column. Formace "O" je považována za Distorted (zdeformovaný) Columns, jakoby Centers udělali z normálních Columns úkrok stranou.

 
If you are here... Wenn Du hier stehst... Om du är här... Hvis du er her... Zde si myslete...   think of working
in Columns
...stelle Dir vor,
in Columns zu arbeiten
tänk att du arbetar
i Columns
Så forestil dig at arbejde
i Columns
že pracujete
v Columns
 
before vor före før před
"O" Circulate
 
after nach efter efter po
     
before vor före før před
"O" Transfer The Column
  imagine you are here stelle Dir vor,
Du wärst hier
tänk att du
är här
Forestil dig at du er her představte si, že jste zde
 
after nach efter efter po
Transfer The Column
 
after nach efter efter po
re-establishing "O" footprints nach Einnahme
der "O" Positionen
att ha återställt "O" 'footprints' re-etablering af "O" footprints jděte zpět na "O" pozice
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
  • For simple calls (such as "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) move directly to your ending footprints. For more complex calls, start the call working distorted, blend into a normal setup, complete the call normally, and then have the resulting Centers move away from the Center to re-establish the "O" footprints. Bei einfachen Calls (wie z. B. "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, usw.) bewegst Du Dich einfach auf Deine Endposition. Bei komplexeren Calls beginnst Du die Figur verzerrt, gehst in ein normales Setup über, beendest die Figur normal, und dann bewegen sich die resultierenden Centers von der Mitte weg, um die "O" Positionen wieder herzustellen. För enkla call (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, etc.) gå direkt till de slutliga 'footprints'. För mer komplicerade call, börja med att arbeta distorderat, låt det gå över i en normal uppställning, avsluta callet normalt, och låt sedan de resulterande Centers röra sig ut från mitten för att återställa "O" 'footprints'. For simple kald (som "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4, osv.) så gå direkte til din end-position. For mere komplexe calls, så start kaldet fra "O" positionen, glid ind i det normale setup, færdiggør kaldet normalt, og dem der ender som centers bevæger sig væk fra center for at retablere "O" formationen. Jednoduché figury (jako třeba "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4 apod.) jděte rovnou do koncových pozic. U složitějších figur převeďte zdeformovanou formaci na normální, normálně proveďte figuru a pak se výslední Centers pohnout tak, aby znovu vytvořili "O".
  • If dancers occupy "O" footprints but the caller wishes them to work in distorted Parallel Lines, the term Big Block [C3A] is used. Wenn Tänzer auf "O" Positionen stehen, der Caller jedoch will, daß sie in verzerrten parallelen Lines arbeiten, wird die Bezeichnung Big Block [C3A] verwendet. Om dansarna står på "O" 'footprints' men callern vill att de arbetar i distorderade Parallel Lines, används termen Big Block [C3A]. Hvis danserne står på "O" pladser men calleren ønsker at de arbejder i distorted parallel lines, bruges termen "Big Blocks" (C3A) Pokud jsou tanenčíci ve formaci "O" a caller si přeje, aby pracovali v distorted Parallel Lines, použije termín Big Block [C3A].
  • Sometimes the caller wants you to start the call in your "O" but finish in a normal setup. In these cases the caller will add a suffix such as 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (e.g., "O" Checkmate To Normal Lines). Manchmal möchte der Caller, daß Du die Figur aus Deiner "O" Formation heraus beginnst, jedoch in einem normalen Setup endest. In diesen Fällen wird der Caller einen Zusatz wie z. B. 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns' usw. hinzufügen (z. B. "O" Checkmate To Normal Lines). Ibland vill callern börja callet i ett "O" men sluta i en normal uppställning. I dessa fall lägger callern till ett suffix som 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns', etc. (t.ex., "O" Checkmate To Normal Lines). Hvis Calleren ønsker at starte i "O" formation og slutte i normalt setup vil han i disse tilælde tilføje eks. "To Normal Waves", "To A Line", "To Columns", osv.. (f. eks. "O" Checkmate To Normal Lines). Občas si caller přeje, abyste začali figuru v "O", ale skončili v normální formaci. V takovém případě přidá caller ke jménu figury něco jako 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns' atd. (např. "O" Checkmate To Normal Lines).
  • An "O" can also be T-Bone in which case you do your part working in your own set of distorted Columns. Ein "O" kann auch eine T-Bone Formation sein, in diesem Fall tanzt Du Deinen Teil in Deinem eigenen Satz von verzerrten Columns. Ett "O" kan också vara ett T-Bone i vilket fall du gör din del och arbetar i din egen uppsättning av distorderade Columns. En "O" formation kan også være en T-Bone og her følger du din part, arbejdende i dit eget sæt af forskudte Columns. "O" může být také T-Bone. V takovém případě jdete svoji část ve své distorted Columns.

   
From here... Von hier... Härifrån... Fra her... V této formaci si představte,   imagine you are here... stell Dir vor, Du wärst hier... tänk att du är här... Forestil dig at du enten er her... že jste zde...   ... or here. ...oder hier. ... eller här. ... eller her. ... nebo zde.
 
before vor före før před
"O" Walk & Dodge
 
after nach efter efter po

Mini-"O" FORMATION [C1V]: A Mini-"O" is a 6-dancer "O" with 2 Centers and 4 Ends. Ein Mini-";O"; ist ein 6-Tänzer ";O"; mit zwei Centers und 4 Ends. Ett Mini-";O"; är ett 6-dansare ";O"; med 2 Centers och 4 Ends. En Mini-"O" er et 6-dancer "O" med 2 Centers og 4 Ends. Mini-";O"; je ";O"; ze šesti tanečníků. Formace má 2 Centers a 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O"  think of working here stell Dir vor,
Du arbeitest hier
tänk att du arbetar här. Forestil dig at arbejde her myslete si, že jste zde

See also Siehe auch Se också Viz také Butterfly FORMATION [C1] and und och og a Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography for "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/o.php?language=all
26-March-2023 01:52:56
Copyright © 2023 Vic Ceder.  All Rights Reserved.