Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} & Circle ({fraction}) [C2]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Aus passenden Formationen. DE: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

All or Center 4 do the anything call. Outside 6 move up one position as in Swing & Circle 1/4EN: 20
Alle oder die 4 Centers tanzen den anything Call. Die 6 Outsides schließen um eine Position auf, wie in Swing & Circle 1/4DE: 20
Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4SE: 20
Všichni nebo Center 4 provedou figuru anything. Outside 6 se posunou o jednu pozici jako při Swing & Circle 1/4CZ: 20

The move up direction for the Outside 6 (clockwise or counter-clockwise) depends upon the facing direction of the dancer who becomes the end of the Center 4 after the anything call. After completion of & Circle 1/4, the Outside 4 adjust as necessary to become Couples facing in. Repeat the entire movement (including the anything call) for each 1/4 (e.g., if the fraction is 3/4, do the entire movement 3 times). If no fraction is given, do the entire movement 4 times. EN: 30
Die Richtung für das Aufschließen der 6 Outsides (Uhrzeiger oder entgegengesetzt) hängt von der Blickrichtung der Tänzer ab, die zu den Ends der 4 Centers nach dem anything Call werden. Nach Abschluß von & Circle 1/4 richten sich die 4 Outsides so aus, daß sie Couples facing in werden. Wiederhole die ganze Figur (einschließlich des anything Calls) für jedes 1/4 (z. B. wenn fraction gleich 3/4 ist, wird die ganze Figur 3 mal getanzt). Wenn keine fraction angegeben wird, wird die Figur 4 mal getanzt. DE: 30
Rörelseriktningen för Outside 6 (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på de dansare som blir Ends på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 om nödvändigt för att bilda Couples som tittar in. Upprepa alltihop (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör det hela 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör det hela 4 gånger. SE: 30
Směr posunu pro Outside 6 (po nebo proti směru hodinových ručiček) záleží na směru pohledu tanečníků, kteří skončí po figuře anything jako koncoví z Center 4. Po dokončení & Circle 1/4 se v případě potřeby Outsides 4 srovnají tak, aby skončili jako pár koukající dovnitř. Opakujte celý pohyb (včetně figury anything) pro každou 1/4 (např. pokud je fraction 3/4, proveďte celý pohyb třikrát). Pokud je figura bez fraction, proveďte celý pohyb čtyřikrát. CZ: 30

   
before vor före před
All 8 Recycle & Circle 1/4
 
after nach efter po
All 8 Recycle
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
       
before vor före před
Switch & Circle 1/2
 
after nach efter po
Center 4 Switch
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 
after nach efter po
Center 4 Switch
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • Swing & Circle fraction [C1] is the same as Swing-Slip & Circle fractionEN: 50
  Swing & Circle fraction [C1] ist das gleiche wie Swing-Slip & Circle fractionDE: 50
  Swing & Circle fraction [C1] är samma som Swing-Slip & Circle fractionSE: 50
  Swing & Circle fraction [C1] je totéž co Swing-Slip & Circle fractionCZ: 50
 • The ending formation for the Center 4 could be a Line, a Diamond or any other applicable 4-dancer formation. For example, from a 1/4 Diamond formation (a Diamond between In-facing Couples) the caller could call a Diamond Circulate & Circle 1/4EN: 60
  Die 4 Centers müssen nicht in einer Line enden. Es könnte auch ein Diamond oder jede andere passende 4-Tänzer Formation sein. Beispiel: aus einem 1/4 Diamond (ein Diamond zwischen In-Facing Couples), könnte der Caller ein Diamond Circulate & Circle 1/4 callen. DE: 60
  Slutformationen för Center 4 kan vara en Line, en Diamond eller vilken som helst tillämplig 4-dansare formation. Till exempel, från en 1/4 Diamond formation (en Diamond mellan In-facing Couples) kan callern  calla en Diamond Circulate & Circle 1/4SE: 60
  Koncová formace pro Center 4 může být Line, Diamond nebo jiná vhodná formace čtyř tanečníků. Například z formace 1/4 Diamond (Diamond mezi In-facing Couples) může caller callerovat Diamond Circulate & Circle 1/4CZ: 60
 • The move up direction for the Outsides can change for each 1/4 fraction of the call. For example, from a R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 would be a Centers Mix (ending in a L-H Wave); Outside 6 move Counter-Clockwise one position; Centers Mix (ending in a R-H Wave); Outside 6 move Clockwise one position. Since this usage of & Circle fraction is awkward to dance, callers usually only use it as an occasional gimmick. EN: 70
  Die Richtung für das Aufschließen der Outsides kann sich in jedem 1/4 der Figur ändern. Beispiel: aus einer R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 bedeutet ein Centers Mix (endet in einer L-H Wave); Outside 6 gehen eine Position gegen den Uhrzeigersinn; Centers Mix (endet in einer R-H Wave); Outside 6 gehen eine Position im Uhrzeigersinn. Da dieser Gebrauch von & Circle unangenehm zu tanzen ist, wird er gewöhnlich nur als Gimmick gecallt. DE: 70
  Rörelseriktningen för Outsides kan ändras för varje 1/4 fraction av callet. Till exempel, från en R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 blir en Centers Mix (som slutar i en L-H Wave); Outside 6 rör sig motsols en position; Centers Mix (slutar i en R-H Wave); Outside 6 rör sig medsols en position. Eftersom denna användning av & Circle fraction är klumpig att dansa, använder caller det vanligen bara som en tillfällig gimmick. SE: 70
  Směr posunu koncových tanečníků se může po každé čtvrtině změnit. Například z formace R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 znamená Centers Mix (končí v L-H Wave); Outside 6 se posunou proti směru hodinových ručiček o jednu pozici; Centers Mix (končí v R-H Wave); Outside 6 se posunou o jednu pozici po směru hodinových ručiček. Protože takové použití & Circle fraction je pro tanečníky poněkud divné, používají ho calleři většinou jenom jako legrácku. CZ: 70
 • Since the anything call can be done either by all 8 dancers or by just the Center 4 dancers, the caller should be explicit as to who is to do the anything call. For example, on a U-Turn Back & Circle 1/4 does everyone U-Turn Back or just the Center 4? Perhaps anything & Circle fraction should be defined as Center 4 do the anything call unless the anything call requires interaction with the outside dancers? EN: 80
  Da der anything Call entweder von allen 8 Tänzern oder nur von den 4 Centers getanzt werden kann, sollte der Caller genau festlegen, wer den anything Call tanzen muß. Beispiel: bei einem U-Turn Back & Circle 1/4, macht da jeder einen U-Turn Back oder nur die 4 Centers? Vielleicht sollte anything & Circle fraction definiert werden als Center 4 do the anything Call, außer wenn der anything Call Wechselwirkung mit den Outsides erfordert? DE: 80
  Eftersom anything callet kan antingen göras av alla 8 dansarna eller av bara Center 4 dansarna, bör callern explicit säga vilka som skall göra anything callet. Till exempel, vid en U-Turn Back & Circle 1/4 gör alla U-Turn Back eller bara Center 4? Kanske anything & Circle fraction skulle definieras som Center 4 gör anything callet såvida inte anything callet kräver interaktion med Outsides? SE: 80
  Protože figura anything může být dělána jak všemi osmi tanečníky, tak poiuze Center 4, caller by měl jasně říct, kdo ji má dělat. Například kdo u figury U-Turn Back & Circle 1/4 dělá U-Turn Back? Všichni nebo jen Center 4? Možná by se mělo zadefinovat, že anything platí jen pro Center 4, pokud daná figura nevyžaduje interakci i s outsides? CZ: 80

CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU :

 • Mix & Circle 1/2:
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. EN: 90
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. DE: 90
  Centers Mix; Outside 6 går upp; Centers Mix; Outside 6 går upp. SE: 90
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. CZ: 90
 • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. EN: 100
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. DE: 100
  Centers Mix; Outside 6 går upp; Outside 6 går upp. SE: 100
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. CZ: 100

Mix & Circle 1/2:

 
       
before vor före před
Mix & Circle 1/2
 
after nach efter po
Centers Mix
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 
after nach efter po
Centers Mix
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:

 
     
before vor före před
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 
after nach efter po
Centers Mix
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

See also Siehe auch Se också Viz také Swing & Circle [C1].

CALLERLAB definition for (Anything) and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for anything & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

full URL