Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Prefer CONCEPT [C1V]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C1V:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

The Prefer CONCEPT does not have a clear-cut definition and in most cases is call-dependent. Das Prefer CONCEPT hat keine klare Definition, und in den meisten Fällen hängt es vom Call ab. Im allgemeinen tanzen die Tänzer, welche 'vorgezogen' ('preferred') werden, den ersten Teil des Calls, den gegebenen Teil des Calls, den offensichtlichsten oder aktiven Teil des Calls, oder den ersten definierten Teil des Calls. Prefer CONCEPT har inte någon klar definition och är i de flesta fall beroende på callet. Prefer CONCEPT nemá jasnou definici a ve většině případů záleží na figuře, se kterou je použit.

In general, the 'Preferred' dancers do the first part of the call, the given part of the call, or the most obvious or active part of the call. The caller will usually say 'Prefer the anyone: anything' or 'anyone is Preferred: anything.' The caller may also indicate which part of the given call the Preferred dancers are to do. Der Caller sagt üblicherweise 'Prefer the anyone: anything' (ziehe den/die anyone Tänzer vor: ...) oder 'anyone is/are Preferred: anything' (der/die anyone Tänzer wird/werden vorgezogen: ...). Der Caller kann auch angeben, welchen Teil des gegebenen Calls die vorgezogenen Tänzer tanzen sollen. I allmänhet gör de som är 'Preferred' den första delen av callet, den givna delen av callet, den mest uppenbara eller aktiva delen av callet eller den först definierade delen av callet. Callern vill vanligen säga 'Prefer the anyone: anything' eller 'anyone is Preferred: anything.' Callern kan också ange vilken del av det givna callet den dansare som är 'Preferred' skall göra. Obecně platí, že 'Preferred' (preferovaní, upřednostňovaní) tanečníci udělají buď první část figury, nebo danou část figury, nebo nejvíce jasnou nebo aktivní část figury. Caller obvykle řekne 'Prefer the někoho: figura' nebo 'někdo is (je) Preferred: figura.'. Caller také může říct, kterou část figury mají Preferred tanečníci dělat.

Examples are given below. Beispiele: Exempel ges nedan. Níže jsou uvedeny příklady.

In Roll Circulate, Out Roll Circulate:
Preferred dancers are the In Roller or Out Roller. Die vorgezogenen Tänzer sind die In Roller oder die Out Roller. 'Preferred' dansare är In Roller eller Out Roller. Preferred tanečníci jsou In Roller nebo Out Roller.

Explode The Line, Explode And anything:
Preferred dancers Step Ahead; all 1/4 In; etc. Die vorgezogenen Tänzer gehen vorwärts; alle tanzen 1/4 In; usw. 'Preferred' dansare Step Ahead; alla 1/4 In; etc. Preferred tanečníci Step Ahead; všichni 1/4 In; atd.

Checkpoint anything By anything:
Preferred dancers do the first anything call and end on the outside. Die vorgezogenen Tänzer tanzen den ersten anything Call und enden auf der Außenseite. 'Preferred' dansare gör det första anything callet och slutar på utsidan. Preferred tanečníci dělají první anything a skončí venku.

Checker Board | Box anything:
Preferred dancers do the Trade. 'Preferred' dansare gör Trade. Preffered tanečníci dělají Trade.

Stack The Line:
all 1/4 In; Preferred dancers go across. Alle tanzen 1/4 In; die vorgezogenen Tänzer gehen auf die andere Seite. alla 1/4 In; 'Preferred' dansare går överer. všichni 1/4 In; Preffered tanečníci jsou na druhou stranu.

Since the Prefer CONCEPT is inherently ambiguous, the caller should be specific as to who is to do what with whom. For instance, in the last two examples above, the caller could have said: Da das Prefer CONCEPT von Natur aus mehrdeutig ist, sollte der Caller genau festlegen, wer was mit wem tun sollte. Zum Beispiel könnte in dem letzten Beispiel oben der Caller sagen: Eftersom Prefer CONCEPT i sig är ambivalent, så bör callern specificera vem som gör vad med vem. Till exempel, i de sista två exemplen ovan, kunde callern ha sagt: Protože Prefer CONCEPT je z podstaty nejasný, musí být caller specifický ve zdělení, kdo s kým co dělá. Například ve dvou posledních příkladech může caller říct:

  • Prefer the anyone to do the Trade: all Checker Board | Box anything Prefer the anyone att göra Trade: alla Checker Board | Box anything Prefer the anyone to do the Trade: all Checker Board | Box anything
  • Prefer the anyone as Leads: all Stack the Line Prefer the anyone som Leads: alla Stack the Line Prefer the anyone as Leads: all Stack the Line

Another use of the Prefer CONCEPT is to designate which hand or which direction is to be used in case of a conflict. For example, Eine andere Verwendung von Prefer ist, festzulegen, welche Hand oder welche Richtung im Falle eines Konfliktes verwendet werden soll. En annan användning av Prefer CONCEPT är att peka ut vilken hand eller vilken riktning som skall användas om det skulle vara en konflikt. Till exempel, Další způsob použití Prefer CONCEPT je určení, jakou použít ruku nebo směr v případě konfliktu. Například:

 
before vor före před
Prefer The Very Ends
for an Out Roll Circulate
 
after nach efter po
   
before vor före před
Prefer The Beaus
for an Explode The Line
 
after nach efter po
Beaus Step Ahead,
all 1/4 In & adjust to Facing Couples alla 1/4 In & justerar till Facing Couples všichni 1/4 In & srovnat se do Facing Couples
 
after nach efter po
Right Pull By
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1V:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C1V&action=view&file=prefer.php
18-July-2024 06:44:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL