Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

T-Bone Concept [C1]
   (Deuce Williams)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

T-Bone is a name given to any (usually rectangular) setup in which at least one dancer's facing direction is 90 degrees off relative to another dancers' facing direction. The word 'T-Bone' is typically not said unless the caller wishes to emphasize that the dancers should pay attention. T-Bone ist ein Name, der einem beliebigen (in der Regel rechteckigen) Setup gegeben wird, in welchem die Blickrichtung mindestens eines Tänzers um 90° von der Blickrichtung der anderen Tänzer abweicht. Das Wort 'T-Bone' wird typischerweise nicht angesagt, außer der Caller will betonen, daß die Tänzer besonders darauf achten sollten. T-Bone är ett namn som ges till vilken som helst (vanligen rektangulär) uppställning där åtminstone en dansares ansiktsriktning är 90 grader vridet från en annan dansares ansiktsriktning. Ordet 'T-Bone' sägs vanligtvis inte såvida inte callern vill betona att dansarna skall se upp. I en T-Bone Formation er nogle dansere i Lines eller Waves og andre er i Columns. For at udføre et kald som "T-Bone" skal du udføre din del af kaldet uanset hvordan de andre dansere er placeret og hvilken ansigtsretning de har. Selve ordet "T-Bone" bliver typisk ikke sagt undtagen hvis Calleren ønsker at danserne skal være opmærksomme. T-Bone je jméno pro libovolnou (většinou pravoúhlou) formaci, ve které se aspoň jeden tanečník dívá o 90 stupňů jiným směrem než ostatní. Slovo 'T-Bone' se většinou neříká, pokud si caller vyloženě nepřeje zdůraznit, že si tanečníci mají dávat pozor.

When doing calls from T-Bone formations, do your part of the given call. Assume that dancers T-Boned to you are facing in whatever direction is necessary for you to do your part of the call. Usually, you will not interact much with those who are T-Boned to you, and the call may feel quite different than when done from a normal setup. Wenn Du Calls aus T-Bone Formationen tanzt, dann tanze Deinen Teil des gegebenen Calls. Nehme an, daß die Tänzer, welche in T-Bone Stellung zu Dir stehen (um 90° gedreht), in die erforderliche Richtung schauen, damit Du Deinen Teil des Calls tanzen kannst. Oft wirst Du nicht viel mit diesen Tänzern, welche in T-Bone Stellung zu Dir stehen, direkt zusammenarbeiten, und die Figur kann sich ganz anders anfühlen, als sie aus einem normalen Setup getanzt würde. När du gör call från T-Bone formationer, gör din del av det givna callet. Anta att dansarna som är 'T-Boned' med dig tittar i den riktning som behövs för att du skall kunna göra din del av callet. Vanligtvis kommer du inte att interagera speciellt mycket med de som är 'T-Boned' med dig och callet kan kännas helt annorlunda än när det görs från en normal uppställning. Když děláte figuru z T-Bone formace, jděte svoji část figury. Představujte si, že další tanečníci v T-Bone se dívají tak, jak byste potřebovali. Většinou s nimi nepřijdete do kontaktu a figuru budete pociťovat o dost jinak, než když ji provádíte z normální formace.

Examples of T-Bone formations: Beispiele für T-Bone Formationen: Exempel på T-Bone formationer: Exampler på T-Bone formationer: Příklady T-Bone formací:

 
   
 
In the last example, Im letzten Beispiel tanzen I det sista exemplet, I der sidste eksempel. V posledním příkladu
dancers act as if they are in Lines, and Tänzer, als ob sie in Lines stehen, und dansarna agerar som om de vore i Lines, och dancere agerer som de var på Lines. tanečníci pracují jakoby byli v Lines, a
dancers act as if they are in Columns. Tänzer, als ob sie in Columns stehen. dansarna agerar som om de vore i Columns. dancere agerer som de var i Columns. tanečníci pracují jakoby byli v Columns.
 
before vor före før před
Peel & Trail
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Walk & Dodge
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Acey Deucey
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Out Roll Circulate
 
after nach efter efter po

When executing Circulates (and calls involving Circulates) the Lead dancers who make a loop as part of their traffic pattern must move around the outside of any dancers who are moving straight ahead. This means that some dancers may pass Right-Shoulders while other dancers may pass Left-Shoulders. Be careful to pass the correct shoulder since the caller could fractionalize the call. Wenn Du Circulates (oder Calls, welche Circulates enthalten) tanzt, müssen die Lead Tänzer, welche im Rahmen ihres Circulates einen Bogen zu gehen haben, auf der Außenseite der Tänzer bleiben, welche einfach geradeaus gehen. Das bedeutet, daß manche Tänzer rechtsschultrig passieren, während andere linksschultrig passieren. Achte darauf, mit der richtigen Schulter zu passieren, da der Caller die Figur auch in Bruchteilen callen könnte. När man gör Circulates (och call som innehåller Circulates) måste Lead dansare som går i en båge som del av sitt trafikmönster, gå utanför dansare som går rakt framåt. Detta betyder att några dansare kan passera varandra med höger axel medan andra passerar med vänster axel. Var noggrann med att passera med rätt axel eftersom callern kan fraktionalisera callet. Når man udfører Circulates (og kald der involverer Circulates) skal Lead dansere der udfører et loop som en del af kaldet, skal de gå på ydersiden af enhver danser der går lige fremad. Dette betyder at nogle dansere skal passeres Right-Shoulders og andre dansere passers Left-Shoulders. Vær opmærksom på at passere den rigtige skulder eftersom Calleren kan fractionalisere kaldet Když děláte Circulate (nebo když figura zahrnuje Circulate), tak Lead, který dělá oblouček, se musí pohyb vně těch, co jdou rovně. To znamená, že někteří tanečníci se míjí pravými rameny a jiní levými. Dávejte si pozor, abyste se míjeli správným ramenem, protože caller může figuru fragmentovat.

   
before vor före før před
Box Circulate
 
after nach efter efter po
1/2 Box Circulate
  (done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
   
before vor före før před
(all 8) Circulate
 
after nach efter efter po
1/2 Circulate
  (done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
  • When done from T-Bones, calls that normally end in Lines often end in Diamonds and vice-versa. Aus T-Bones gecallt enden Calls, welche normalerweise in Lines enden, oft in Diamonds und umgekehrt. När call görs från T-Bone, och normalt slutar i Lines slutar de ofta i Diamonds och vice versa. Figury, které normálně končí v Lines, prováděny z T-Bone často končí v Diamonds, a naopak.
  • Be very precise with your positioning when doing calls from T-Bones. Make sure your formations are compact and that you are directly lined up with a wall. Wenn Du Calls aus T-Bones tanzt, achte sehr genau auf Deine Position und Ausrichtung. Stelle sicher, daß Deine Formationen kompakt bleiben, und daß Du direkt nach den Wänden ausgerichtet bist. Var mycket exakt med din positionering när du gör call från T-Bone. Försäkra dig om att formationerna är kompakta och att du är parallell med en vägg. Vær meget præcis med positioneringen når du udfører kald fra T-Bones. Sørg for at formationerne er kompakte og korrekt i linie med væggen. Při tancování v T-Bones buďte precizní v dorovnávání se. Udržujte svou formaci kompaktní a buďte souběžně s jednou se zdí.

CALLERLAB definition for T-Bone Formation

Choreography for T-Bone Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

full URL