Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey [A1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
A1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From Twin Diamonds, an Hourglass, or other applicable formations. EN: 10
Aus Twin Diamonds, einem Hourglass oder anderen anwendbaren Formationen. DE: 10
Från Twin Diamonds, Hourglass eller andra tillämpliga formationer. SE: 10
Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací. CZ: 10
起始队形为 Twin Diamonds, Hourglass, 或其他可适用的队形. CH: 10

Outside 6 Circulate as Very Center 2 Trade. EN: 20
Outside 6 Circulate während Very Center 2 Trade. DE: 20
Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade. SE: 20
Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade. CZ: 20
Outside 6 做 Circulate 同时 Very Center 2 做 Trade. CH: 20

Ends in the same formation as the starting formation, unless two dancers meet on the same spot. EN: 25
Slutar i samma formation som startformationen, såvida inte två dansare möts i samma position. SE: 25
Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě. CZ: 25
结束队形与起始队形相同, 除非出现两位舞者在同一位置相遇的情况. CH: 25

From Aus Från Z 起始于 Twin Diamonds:

 
 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后
From an Aus einer Från en Z 起始于 Hourglass:

 
 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后
From a Aus einer Från en Z 起始于 1/4 Tag setup uppställning formace :

 
 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后
From an Aus einer Från en Z 起始于 "H":

 
 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后
From Aus Från Z 起始于 Point-to-Point Diamonds:

 
 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky: 注意:
 • The Outside 6 Circulate within their distorted 6-dancer formation. To Circulate, move forward to the next position within the Outside 6, turning if necessary (not at all, 1/4, or 1/2) to take the original facing direction of the dancer that occupied the spot to which you are moving. If you are facing a dancer on the Circulate path, pass right shoulders and take that dancer's original opposite facing direction. EN: 30
  Die Outside 6 machen ein Circulate innerhalb ihrer verzerrten 6-Tänzer-Formation. Um das Circulate auszuführen, gehe vorwärts zur nächsten Position innerhalb der Outside-6-Formation, dreh dich, wenn nötig (nicht, 1/4, oderr 1/2), um die gleiche Blickrichtung einzunehmen wie der Tänzer, der den Platz eingenommen hatte, zu dem du dich bewegst. Wenn dir ein Tänzer auf deinem Circulate-Pfad entgegenkommt, passiere ihn rechtsschultrig und nimm die Blickrichtung entgegengesetzt zu seiner originalen ein. DE: 30
  Outside 6 Circulate i sin distorderade 6-dansare formation. För att göra Circulate, gå framåt till nästa position för Outside 6, och vrid om nödvändigt (inte alls, 1/4, eller 1/2) för att inta den ursprungliga ansiktsriktning som den dansare hade som stod på den position du går till. Om du tittar på en dansare i din Circulate bana, inta den dansarens ursprungliga motsatta ansiktsriktning. SE: 30
  Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník. CZ: 30
  Outside 6 在其组成的变形的6人队形内做 Circulate. 做 Circulate 时, 在这 Outside 6 组成的6人队形内向前走到下一位, 并转过必要的角度(完全不转, 转 1/4, 或转 1/2) 在所走到的位置上朝向原先此位置上的舞者移动之前的朝向. 如果在 Circulate 的路径上和前面的舞者互相面对移动, 则过右肩, 并朝向与前面舞者原先的朝向相反的方向. CH: 30
 • Acey Deucey means "Ends Circulate as Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey means that 6 (outside) dancers Circulate as 2 (center) dancers Trade. The first number (6) indicates the number of dancers in the Circulate path; the second number (2) indicates the number of dancers doing a Trade. Hence, a normal Acey Deucey is a 4 By 4 Acey DeuceyEN: 40
  Acey Deucey bedeutet "Ends Circulate während Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey bedeutet, dass 6 Tänzer ein Circulate ausführen, während 2 Tänzer ein Trade machen. Die erste Nummer (6) ist die Anzahl der Tänzer auf dem Circulate-Pfad; die zweite Nummer (2) ist die Anzahl der Tänzer, die ein Trade machen. Deshalb ist ein normales Acey Deucey ein 4 By 4 Acey Deuceyupdate DE: 40
  Acey Deucey betyder "Ends Circulate, Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey betyder att 6 dansare Circulate medan 2 dansare gör en Trade. Den första siffran (6) är antalet dansare i Circulate banan; den andra siffran (2) är antalet dansare som gör Trade. Därför är en normal Acey Deucey en 4 By 4 Acey DeuceySE: 40
  Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey DeuceyCZ: 40
  Acey Deucey 的动作是 "Ends Circulate 同时 Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey 的动作是 6 位 (outside) 舞者做 Circulate 同时2位 (center) 舞者做 Trade. 第一个数字 (6) 表示 Circulate 路径上的舞者人数; 第二个数字 (2) 表示做 Trade 的舞者人数. 因此, 一个通常的 Acey Deucey 就是一个4 By 4 Acey DeuceyCH: 40
 • Common variations: EN: 50
  Übliche Variationen: DE: 50
  Vanliga varianter: SE: 50
  Běžné varianty: CZ: 50
  常见的变化形式: CH: 50
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • On Acey Deucey, the Outside 4 Circulate as the Center 4 Trade. EN: 60
  Beim Acey Deucey machen die Outside-4 ein Circulate, während die Center-4 ein Trade ausführen. DE: 60
  Acey Deucey, Outside 4 Circulate medan Center 4 Trade. SE: 60
  Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade. CZ: 60
  关于 Acey Deucey, 是 Outside 4 做 Circulate 同时 Center 4 做 Trade. CH: 60
  • From Twin Diamonds, a caller could say either Acey Deucey or 6 By 2 Acey Deucey. Both are legal, but different, calls. EN: 70
   Aus Twin Diamonds, kann ein Caller beides, Acey Deucey oder 6 By 2 Acey Deucey ansagen. Beides sind legale, aber unterschiedliche Calls. DE: 70
   Från Twin Diamonds, kan en caller säga antingen Acey Deucey eller 6 By 2 Acey Deucey. Båda är tillåtna, men olika call. SE: 70
   Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely. CZ: 70
   起始队形为 Twin Diamonds 时, 口令员可以喊 Acey Deucey6 By 2 Acey Deucey. 二者都是正确的口令, 然而是不同的口令. CH: 70
  • On 6 By 2 Acey Deucey, the Outside 6 Circulate as the Very Center 2 Trade. EN: 80
   Beim 6 By 2 Acey Deucey machen die Outside-6 ein Circulate, während die Very Center-2 ein Trade ausführen. DE: 80
   6 By 2 Acey Deucey, Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade. SE: 80
   Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade. CZ: 80
   关于 6 By 2 Acey Deucey, 是 Outside 6 做 Circulate 同时 Very Center 2 做 Trade. CH: 80

4 By 2 Acey Deucey:

 
 
before vor före před
4 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963):
From applicable formations. Outside 4 Circulate as Center 4 Trade. EN: 19
Aus anwendbaren Formationen. Outside 4 Circulate während Center 4 Trade. DE: 19
Från tillämpliga formationer. Outside 4 Circulate medan Center 4 Trade. SE: 19
Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade. CZ: 19
起始队形为可适用的队形. Outside 4 Circulate 同时 Center 4 Trade. CH: 19

3 By 2 Acey Deucey [C1]:
From applicable formations. Outside Triangles Circulate (a Triangle is a 3-dancer formation) as the Very Center 2 Trade. EN: 20
Från tillämpliga formationer. Outside Triangles Circulate medan Very Center 2 Trade. SE: 20
Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade. CZ: 20

CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU 对比下列各图
This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
这是下列各图的起始队形:
 
   
after nach efter po
Acey Deucey之后
 
after nach efter po
6 By 2 Acey Deucey之后
 
after nach efter po
3 By 2 Acey Deucey之后

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography for 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Lars-Erik Morell.

 
A1:     

full URL