Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From various formations. Från varierande formationer. If the first part of the given call involves a Pass Thru or a Pull By, then do the Pass Thru or Pull By but turn 90° toward the shoulder passed between the two dancers halfway through the movement. Om första delen på det givna callet har en Pass Thru eller en Pull By, gör då en Pass Thru eller Pull By men vrid 90° mot det håll de två dansarna har sin axel när de passerar varandra halvvägs.

 
before före před
Twisted Pass Thru
( or eller nebo Right Pull By)
 
after efter po
 
before före před
Twisted Left Pass Thru
( or eller nebo Left Pull By)
 
after efter po

Notes: Kommentarer: Poznámky:

Twisted Right & Left Thru:

 
   
before före před
Twisted Right & Left Thru
 
after efter po
Twisted Right Pull By
 
after efter po
Courtesy Turn
(done) (klart) (hotovo)
Twisted Pass & Roll:

 
before före před
Twisted Pass & Roll
 
     
after efter po
Twisted Pass Thru
 
after efter po
Centers Turn Thru
as medan jako Ends Right-face U-Turn Back
 
after efter po
Pass Thru
 
after efter po
Centers Pass Thru
as medan jako Ends Right Roll To A Wave
(done) (klart) (hotovo)
Twisted Dixie Diamond:

 
     
before före před
Twisted Dixie Diamond
 
after efter po
Centers Twisted Right Pull By
 
after efter po
Left Touch 1/4
 
after efter po
Centers Hinge
as medan jako Ends U-Turn Back
(done) (klart) (hotovo)
Twisted Trade By:

 
 
before före před
Twisted Trade By
 
after efter po
Centers Twisted Pass Thru
as medan jako Outsides Trade
(done) (klart) (hotovo)

If Twisted is not a Single Circle 1/4 then how do I do the call? Om Twisted inte är en Single Circle 1/4 hur skall jag annars göra callet?

The 'twist' should be done during the Pass Thru or Pull By or slightly before. Do not try to 'twist' after the Pass Thru or Pull By since this is awkward and disorientating. 'Twisten' skall göras medan man gör Pass Thru eller Pull By och precis passerar varandra eller aningen före. Försök inte att göra 'twist' efter Pass Thru eller Pull By eftersom det är besvärligt och förvirrande.

From Facing Dancers: a Twisted Right Pull By is danced as follows: Shake right-hands; start to do a Single Circle 1/4 using only one hand, then complete the Pull By while finishing the 90° turn. This should be danced as one continuous smooth movement. Från Facing Dancers: en Twisted Right Pull By dansas så här: Ta ett högerhandsgrepp; börja på en Single Circle 1/4 och använd bara en hand, avsluta seda Pull By medan du avslutar 90° vridningen. Detta bör dansas som en kontinuerlig mjuk rörelse.

From Facing Dancers: a Twisted Pass Thru is danced as follows: As one movement and using no hands, do a Touch 1/4 and Step Thru. Från Facing Dancers: en Twisted Pass Thru dansas så här: Som en rörelse och utan att använda händerna, gör en Touch 1/4 och Step Thru.

See also Se också Viz také Reflected CONCEPT [C3B].

See also Se också Viz také The Twisted Concept  fortytwo.ws by Clark Baker.

https://www.ceder.net/def/twisted.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.