Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Triple formations Working direction är ett precist sätt att definiera hur man gör några 12-Matrix call.

Detta Concept tillåter att 8-dansare call görs från Triple formations som Triple Boxes | Columns | Diamonds | Lines | Waves. Normalt är vi från dessa formationer begränsade till 4-dansare (eller färre) call, eftersom varje underformation (Box, Column, Diamond, Line eller Wave) bara har fyra positioner.

Vid Triple formations Working direction, väljer varje dansare en undergrupp om åtta (utav 12) positioner där man arbetar. Dansarna i outside Triple formation måste alltid välja att arbeta med de fyra positionerna i sin egen Triple formation och de fyra positionerna i center Triple formation. Dansarna i center Triple formation arbetar med de fyra positionerna i sin egen Triple formation och de fyra positionerna i outside Triple formation vilken är mot den givna direction. Om direction är forward, arbetar Center dansarna med den outside Triple formation de tittar på. Om direction är backward, arbetar de med den outside Triple formation som är bakom dem. Om direction är Right (eller Left), arbetar de med den outside Triple formation som är åt deras höger (eller vänster). Om direction är Together, arbetar de med den outside Triple formation som är närmast dem. Om direction är Apart, arbetar de med den Triple formation som är längst bort från dem.

När callet är klart, smält ihop de två 8-positionerformationerna till en 12-positionerformation genom att överlappa de resulterande formationerna med 50% (dvs., eftersom det är 12 positioner vid början av callet måste det vara 12 positioner vid slutet av callets).

Triple Lines Working Forward Link Up:

 
 
före
 efter

I exemplet ovan, är de två 8-positionerformationerna:

 
övre 2 x 4
före
  övre 2 x 4
efter
 
 
nedre 2 x 4
före
  nedre 2 x 4
efter
Triple Lines Working Backward Vertical Tag The Line:

 
 
före
 efter

I exemplet ovan, är de två 8-positionerformationerna:

 
vänstraste 2 x 4
före
  vänstraste 2 x 4
efter
 
 
högraste 2 x 4
före
  högraste 2 x 4
efter
Triple Boxes Working Left Regroup:

 
 
före
Triple Boxes
Working Left Regroup
 efter

https://www.ceder.net/def/tripleformationsworking.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.