Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

There are two different uses of the Ignore CONCEPTEN: 10
Existují dvě rozdílná použití Ignore CONCEPTCZ: 10

In both cases the ignored dancers do not move. EN: 20
V obou případech se ignorování tanečníci nehýbají. CZ: 20
Případ 1:
Active dancers work around the ignored dancer, not taking into account the ignored dancer's position (e.g., In Roll Circulate, Out Roll Circulate, Triangle Circulate, etc...). This is the same as 'pretend that the ignored dancer doesn't exist, work in the resulting distorted setup (all real dancers) and do the given call'. EN: 30
Aktivní tanečníci pracují okolo ignorovaných a neberou v úvahu ignorovanou pozici (např. In Roll Circulate, Out Roll Circulate, Triangle Circulate atd.). Je to totéž co 'předstírejte, že ignorovaný tanečník neexistuje a pracujte ve výsledné zdeformované formaci (reální lidé) a proveďte danou figuru'. CZ: 30

Případ 2:
Active dancers do their part of the given call, taking into account the ignored dancer's position. This is the same as 'Everybody except the Ignored dancers Do Your Part of the given call'. This is the most common usage of the Ignore CONCEPTEN: 40
Aktivní tanečníci jdou svoji část figury a berou v úvahu pozici ignorovaného tanenčíka. Je to totéž co 'všichni kromě ignorovaného tanečníka jdou svoji část dané figury'. Toto použití Ignore CONCEPT je běžnější. CZ: 40

Case 1:

 
 
před
Ignore the Head Girls
( a )
for an In Roll Circulate
 po
Case 2:

 
 
před
Ignore the Head Girls
( a )
for a Wheel Thru
 po

https://www.ceder.net/def/ignore.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.