Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Grand Working direction anything is a precise way to state how to do the Grand version of a 4-dancer call. In the past, the Grand version of each call often had to be memorized, since there were slight differences that no single rule would cover. Grand Working direction anything je přesný způsob vyjádření jak má fungovat Grand verze figury, která je normálně pro čtyři lidi. V minulosti to bylo tak, že se tanečníci museli Grand verze různých figur naučit nazpaměť, protože neexistovalo jednotné pravidlo.

In order to define Grand Working, we must first define what we mean by a pair. A pair is a set of 2 dancers such that: Abychom mohli definovat Grand Working, musíme nejprve zadefinovat pojem pair (dvojice). Dvojice jsou dva tanečníci, pro které plati:

  1. The 2 dancers within the pair are physically adjacent. Dva tanečníci ve Dvojici jsou fyzicky vedle sebe.
  2. Each dancer is a member of only one pair. Každý tanečník je členem právě jedné dvojice.
  3. Pairs are constructed along the long axis of the formation. To obtain the pairs within a formation you need to draw imaginary lines perpendicular to the long axis of the formation, dividing the formation into sets of 2 dancers. Dvojice se nacházejí podél dlouhé osy formace. Pro získání dvojic je potřeba představit si sěrii lajn kolmých na dlouhou osu, které rozdělují tanečníky po dvou.

Perhaps another way of looking at a pair is that if the caller were to call a 2-dancer call (such as Partner Tag or Right Roll To A Wave) the paired dancers would (usually) be working with each other. Jiný způsob, jak se dívat na dvojici je ten, že kdyby caller řekl nějakou figuru pro dva tanenčíky (např. Partner Tag nebo Right Roll To A Wav), tanečníci ve dvojici by (ve většině případů) pracovali spolu.

Examples of pairs: Příklady dvojic:

 
 
 
 
But be careful: the following diagram does not show pairs as
defined for this purpose, since the grouping violates above rule #3:
Pozor: následující diagram neukazuje dvojice tak,
jak jsou výše definované, protože nesplňují třetí pravidlo uvedené výše:

 

With this understanding of a pair in mind, we now look at Grand Working. For Grand Working, each dancer within the overall formation selects a 4-spot sub-formation in which to work. This 4-spot sub-formation consists of the 2 spots in the dancer's pair and the 2 spots in an adjacent pair, which is determined by the given direction.

Each dancer who is in an Outside pair works within the 2 spots in their pair and the 2 spots in the adjacent Center pair.

Each dancer who is in a Center pair works within the 4-spot sub-formation that includes the 2 spots in their pair, and the 2 spots occupied by the nearest pair of dancers that exist toward the given direction. Each of these dancers must individually determine in which 4-spot sub-formation they are to work. The determination is done relative to their own facing direction or to their own position within the overall formation.

When the overall formation is a 1 x {n}, the sub-formations consist of 1 x 4s; when the overall formation is a 2 x {n}, the sub-formations consist of 2 x 2s.

The given direction can be any of the following:

Notes: Kommentarer: Poznámky:

Grand Working (from a från en Z 1 x 8):

From a 1 x 8 formation,
there are three 4-dancer sub-formations
consisting of adjacent pairs:
 
   
sub-formation # 1   sub-formation # 2   sub-formation # 3

Grand Working As Centers (Together):
  • Dancers , , and work within sub-formation # 1.
  • Dancers and work within sub-formation # 2.
  • Dancers , , and work within sub-formation # 3.

Grand Working As Ends (Apart):
  • Dancers , , and work within sub-formation # 1.
  • Dancers and work within sub-formation # 2.
  • Dancers , , and work within sub-formation # 3.

Grand Working As Centers | Ends (from a från en Z 1 x 8):

This is the starting formation
for each of the following:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

after efter po
Grand Working As Centers
Lockit

after efter po
Grand Working As Ends
Lockit

Grand Working As Centers | Ends (from a från en Z 1 x 6):

This is the starting formation
for each of the following:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

after efter po
Grand Working As Centers
Step & Fold

after efter po
Grand Working As Ends
Step & Fold

More examples:

 
before före před
Grand Working Left
Travel Thru
 
after efter po
 
before före před
Grand Working Right
Wheel Thru
 
after efter po

See also Se också Viz také Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

https://www.ceder.net/def/grandworking.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.