Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

"Z"-Columns | Lines | Waves consist of two "Z"s placed side-by-side to form distorted Columns | Lines | Waves. Work in the distorted 2 x 4 to do the given call. "Z"-Columns | Lines | Waves består av två "Z" placerade sid vid sida för att bilda distorderade Columns | Lines | Waves. Arbeta i den distorderade 2 x 4 för att göra det givna callet. "Z"-Columns | Lines | Waves jsou tvořené dvěma formacemi "Z" umístěnými vedle sebe tak, aby tvořily zdeformovanou formaci Columns | Lines | Waves. V této zdeformované matici 2 x 4 proveďte daný povel.

Shown below are the most common types of "Z"-Columns | Lines | Waves: Nedan visas de mest vanliga typerna av "Z"-Columns | Lines | Waves: Níže jsou zobrazeny nejběžnější typy "Z"-Columns | Lines | Waves:

"Z"-Columns:

 
 
From here... Härifrån... Odtud...   or here... eller härifrån... nebo odtud...
 
Think of working here. Tänk att du arbetar här. si myslete si, že pracujete zde.
"Z"-Lines:

 
 
From here... Härifrån... Odtud...   or here... eller härifrån... nebo odtud...
 
Think of working here. Tänk att du arbetar här. si myslete si, že pracujete zde.

Hint: Reach forward or backward as necessary to touch hands with adjacent dancers in your distorted formation. This helps identify who is working together. Tips: Sträck dig framåt eller bakåt, vad som behövs, för att få handkontakt med dansaren bredvid i den distorderade formationen. Detta gör det lättare att se vilka som jobbar tillsammans. Rada: Pokud je to potřeba, tak natáhněte ruku před nebo za sebe a dotkněte se sousedícího tanečníka ve zdeformované formaci. Pomůže to ke vzájemné identifikaci, kdo s kým pracuje.

"Z"-Columns Circulate:

 
 
before före před
"Z"-Columns Circulate
 
after efter po

 
 
before före před
"Z"-Waves In Roll Circulate
 
after efter po
"Z"-Lines Detour:

 
 
before före před
"Z"-Lines Detour
 
after efter po

Note: "Z"-Columns | Lines | Waves calls must end on footprints. Shape-changing calls are not allowed. Kommentarer: "Z"-Columns | Lines | Waves call måste sluta på "footprints". Shape-changing call är inte tillåtna. Poznámka: Figury prováděné z "Z"-Columns | Lines | Waves nesmí měnit tvar výsledné formace. Je potřeba ctít výchozí taneční pozice.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.