Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From applicable 2-(or more) dancer formations. Aus passenden 2- (oder mehr) Tänzer Formationen. Från tillämpliga 2-(eller fler) dansare formationer. Udgangsposition: Dansere der er facing - enten direkte eller diagonalt. Z vhodných formací dvou a více tanečníků.

All (or designated dancers) do a diagonal Pass Thru, to end in the other dancer's starting position and face opposite to the other dancer's original facing direction. Alle (oder die angesprochenen Tänzer) tanzen ein diagonales Pass Thru miteinander, wobei sie auf die Position des anderen Tänzers gehen und genau in die entgegengesetzte Richtung schauen, wie dieser Tänzer ursprünglich geschaut hatte. Alla (eller de utpekade dansarna) gör en diagonal Pass Thru med varandra och går till den andra dansarens position och tittar åt motsatt håll som den andra dansarens ursprungliga ansiktsriktning. Alle (eller designated dansere) laver en diagonal Pass Thru med hinanden og ender på den andens dansers position, altid med modsat ansigtsretning af den den anden dansers originale ansigtsretning. Všichni (nebo označení) tanečníci udělají diagonálně Pass Thru tak, aby skončili na místě druhé tanečníka a koukali se opačným směrem, než se koukal ten druhý tanečník.

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

 
before vor före før před
Jaywalk
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Jaywalk
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Jaywalk
 
after nach efter efter po

Jay Concept [C3A]: From a general 1/4 Tag or other applicable formations. Work in a Distorted Box with the dancers with whom you would normally Jaywalk. Aus einer allgemeinen 1/4 Tag oder anderen passenden Formationen. Arbeite in einer verzerrten Box mit den Tänzern, mit welchen Du normalerweise ein Jaywalk tanzen würdest. Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation. Arbeta i en Distorted Box med dansarna med vilka du normalt skulle göra Jaywalk. Z formace general (obecný) 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Pracujte v Distorted (zdeformovaný) Box s tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jaywalk.

work with these dancers
in a Distorted Box
arbeite mit diesen Tänzern
in einer verzerrten Box
arbeta med de här dansarna
i en Distorted Box
pracuje s těmito tanečníky
v Distorted Box

 
 
before vor före før před
Jay Wheel Thru
 
after nach efter efter po

See also Siehe auch Se också Viz také Jay Concept [C3A].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.