Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain The Gears [Plus]
   (Whit Whitcomb and und och a Jay King 1971)
Plus:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From Parallel Waves or an Eight Chain Thru formation. Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Arm Turn 3/4 as während medan jako Ends U-Turn Back;
 3. Very Centers Trade as Outsides slide inward to form two Stars; Very Centers Trade, Outsides úkrok dovnitř pro zformování dvou Stars (hvězd);
 4. Star 3/4;
 5. Very Centers Trade;
 6. Center Wave Cast Off 3/4 as Others U-Turn Back by flipping away from the center of the set. Center Wave (vlna uprostřed) Cast Off 3/4, ostatní U-Turn Back a flip směrem od středu čtverylky.

Ends in Parallel Waves. Končí v Parallel Waves.

Spin Chain The Gears:

 
before vor före před
Spin Chain The Gears
 
   
after nach efter po
Arm Turn 1/2
 
after nach efter po
Centers Cast Off 3/4
as während medan jako Ends U-Turn Back
 
after nach efter po
Very Centers Trade
as Outsides slide inward
to form two Stars
Very Centers Trade,
Outsides úkrok dovnitř pro
zformování dvou Stars (hvězd);
 
   
after nach efter po
Star 3/4
 
after nach efter po
Very Centers Trade
 
after nach efter po
Center Wave Cast Off 3/4
as Ends U-Turn Back
by flipping away from center
Center Wave Cast Off 3/4,
ostatní U-Turn Back a flip
směrem od středu čtverylky.
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • After initial Arm Turn 1/2, new Ends U-Turn Back and slide inward, placing their hand inward to form a star. Po úvodním Arm Turn 1/2 děljí noví Ends U-Turn Back, úkrok dovnitř a dají ruku dovnitř tak, aby zformovali hvězdu.
 • Don't turn the star unless there are 4 dancers in it. If you turn the star with only 3 dancers, the missing dancer is unable to catch up, and your square will break down. Netočte hvězdu dřív, než se do ní dostanou všichni čtyři tanečníci. Pokud začnete pouze ve třech, zbývající tanečník už nemá šanci dostat se na správné místo a vaše čtverylka se rozpadne.
 • The last part for the Outsides can also be thought of as a Peel Off, since the movement is U-Turn Back by flipping away from center. Be sure to turn away from the Star, because if you turn toward it, you may collide with those doing the final Cast Off 3/4. Poslední část pro Outsides může být také vnímána jako Peel Off, protože ten pohyb je U-Turn Back a flip od středu. Určitě se otáčejte směrem od hvězdy, protože kdybyste se točili dovnitř, můžete se srazit s centers, kteří dělají závečné Cast Off 3/4.

Variations: Variationen: Varianter: Varianty:

 • Star 1/4, Star 1/2, Star 3/4
 • Don't Turn The Star Don't Turn The Star (Vrid inte stjärnan) Don't Turn The Star (netočte hvězdu)
 • Some callers call Spin Chain The Gears from a Tidal Wave. Although there is nothing in our definition to preclude this, we believe this usage is outside the range of the accepted usage for this call. Někteří calleři callerují Spin Chain The Gears z Tidal Wave. Přestože v definici není nic, co by to vylučovalo, věříme, že toto použití je už za akceptovatelnou hranicí.

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967): From Parallel Waves, Eight Chain Thru, or other applicable formations. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; the Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Ends in Parallel Waves. This is a 4-part call. 平行な Wave, Eight Chain Thru, または他の適切な formation から.Arm Turn 1/2, Centers Cast Off 3/4, Very Centers Trade, Centers Cast Off 3/4 をします.平行な Wave で終わります.4 パートのコールです. Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call. Z formace Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Končí v Parallel Waves. Figura má čtyři části.

Spin Chain And Circulate The Gears [C4]: Same as Spin Chain The Gears except that after each U-Turn Back, those doing the U-Turn Back do a Circulate around the outside. Samma som Spin Chain The Gears utom att efter varje U-Turn Back, gör de som gjorde U-Turn Back en Circulate på utsidan. Totéž co Spin Chain The Gears kromě toho, že po každém U-Turn Back udělají ti, co to U-Turn Back dělali, Circulate po obvodu.

See also Siehe auch Se också Viz také Spin Chain & Exchange The Gears [Plus].

CALLERLAB definition for Spin Chain The Gears

Choreography for Spin Chain The Gears

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

full URL