Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin Chain & Exchange The Gears [Plus]
   (author unknown 1983) (upphovsman okänd 1983) (autor neznámý 1983)
Plus:     

Language: Språk: Jazyk:
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves). Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru (v takovém případě tanečníci nejprve dostoupí do Parallel Waves).

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Center 4 Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Center 4 Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Center 4 Cast Off 3/4, Outsides U-Turn Back;
 3. Very Centers Trade as the Outsides slide inward to form two Stars; Very Centers Trade medan Outsides glider inåt för att bilda två Stars; Very Centers Trade, Outsides úkrok dovnitř pro zformování dvou Stars (hvězd);
 4. Turn each Star 3/4; Vrid varje Star 3/4; Star 3/4;
 5. New Very Centers walk forward around the other Star (like a figure "S") as the Others in their Star follow them in Single File; Nya Very Centers går framåt runt den andra sidans Star (som bokstaven "S") medan de andra i deras Star följer dem i en Single File; Noví Very Centers jdou venkem kolem druhé hvězdy (jako písmeno "S"), ostatní z jejich hvězdy je jeden za druhým následují.
 6. After the Leaders (#1 dancers in the Stars) have gone 3/4 around the other Star, the #1 and #3 dancers in the Star do a U-Turn Back (turning toward the Center of the Star) and form a Wave with the dancers behind them. Efter att Leaders (#1 dansarna i varje Star) har gått 3/4 runt den andra sidans Star, gör #1 och #3 dansarna i varje Star en U-Turn Back (vrider sig mot mitten av sin Star) och bildar en Wave med dansarna bakom. Poté, co Leaders (#1 tanečník ve hvězdě) došel do 3/4 druhé hvězdy, udělají tanečníci #1 a #3 U-Turn Back (směrem ke středu hvězdy) a se zbylými tanečníky zformují Wave.

Ends in Parallel Waves. Slutar i Parallel Waves. Končí v Parallel Waves.

Alternative definition (for C2 dancers): Alternativ definition (för C2 dansare): Alternativní definice (pro C2 tanečníky)
Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3 spots; Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3 positioner; Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; Diamond Circulate 3x; 3/4 Exchange The Diamond; Interlocked Flip The Diamond.

before före před
Spin Chain & Exchange The Gears
 
   
after efter po
Arm Turn 1/2
 
after efter po
Centers Cast Off 3/4
as medan jako Outsides U-Turn Back
 
after efter po
Very Centers Trade
as Outsides slide inward to form Stars medan Outsides glider inåt för att
bilda Stars
a Outsides úkrok dovnitř a zformování dvou Stars
 
   
after efter po
Star 3/4
 
after efter po
going 3/4 around the Other Star att ha gått 3/4 runt den andra
sidans Star
po obkroužení druhé hvězdy o 3/4
 
after efter po
#1 and #3 U-Turn Back and
form a Wave with the dancers behind them
#1 och #3 U-Turn Back och
bildar en Wave med dansarna bakom
Tanečníci #1 a #3 U-Turn Back a
zformování Wave s tanečníky za sebou
(done) (klart) (hotovo)

Notes: Kommentarer: Poznámky:
 • After the Outsides U-Turn Back and form a Star, the Out-Facing dancer should raise their outside hand to let others in the Star know who is leading. Efter att Outsides gjort U-Turn Back och bildat en Star, bör Out-Facing dansaren lyfta sin ytterhand för att låta de andra i samma Star veta vem som leder. Po Outsides U-Turn Back a zformování hvězdy by Out-Facing tanečníci měli zvednou ruku, aby ostatním bylo jasné, kdo zavádí.
 • Don't forget to do a Very Centers Trade Glöm inte att göra en Very Centers Trade Nezapomeňte na Very Centers Trade
 • Wait until there are four dancers in the Star before you turn it. If you turn the Star without someone, it is practically impossible for them to catch up. It's better to wait an extra beat or two to get them into the Star than to turn the Star without them. Vänta tills det finns fyra dansare i din Star innan du börjar vrida den. Om du vrider din Star utan någon, är det praktiskt taget omöjligt för dem att komma ifatt. Det är bättre att vänta en extra takt eller två för att få med dem än att vrida er Star utan dem. Počkejte si, až budou ve hvězdě všichni čtyři tanečníci. Pokud se začnete točit nekompletní, pro chybějící tanečníky je prakticky nemožné se chytit. Je lepší počkat pár dob, než točit hvězdu bez nich.
 • Count the positions in the Star as you turn it (i.e., do 3 Star Circulates). Counting is important in case the caller modifies the amount of the Star turn (e.g., Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2). Räkna positionerna i din Star medan du vrider den (dvs, gör 3 Star Circulates). Att räkna är viktigt i de fall callern ändrar hur långt er Star skall vridas (t.ex, Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2). Počítejte si, o kolik pozic ve hvězdě jste se posunuli (tzn. udělejte 3x Circulate). Počítání je důležité v případě, že caller modifikuje počet otočení hvězdy (např. Spin Chain & Exchange The Gears, Turn the Stars 1/2)
 • After turning the Star, the new Very Centers lead the Exchange. Styling: Very Centers can lightly tap hands with each other as they pass by each other. Efter att ha vridit er Star, leder de nya Very Centers 'the Exchange'. Styling: Very Centers kan lätt snudda varandras händer när de passerar varandra. Po otočení hvězd zavádějí Very Centers. Při míjení si mohou lehce plácnout rukama.
 • When wrapping around the other Star, keep the formation tight so that 1) you don't have to take a lot of steps; and 2) the resulting Waves do not end up too far apart. När ni snor er runt den andra sidans Star, håll ihop formationen så att 1) ni inte behöver ta en massa steg; och 2) de resulterande Waves inte slutar för långt isär. Při pohybu kolem druhé hvězdy držte svou formaci sevřenou, aby 1) abyste nemuseli jít moc daleko a 2) výsledné vlny nebyly moc daleko od sebe.
 • "Spin" generally means 'Arm Turn 1/2 followed by Centers Cast Off 3/4'. For example, Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The Gears. "Spin" betyder vanligen 'Arm Turn 1/2 följt av Centers Cast Off 3/4'. Till exempel, Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The Gears. Slovo "Spin" obecně znamená 'Arm Turn 1/2 následované Centers Cast Off 3/4'. Například Spin The Top, Spin Chain Thru, Spin Chain The Gears.

Spin Chain Thru [Mainstream] (Rod Blaylock 1967): From Parallel Waves, Eight Chain Thru, or other applicable formations. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; the Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Ends in Parallel Waves. This is a 4-part call. 平行な Wave, Eight Chain Thru, または他の適切な formation から.Arm Turn 1/2, Centers Cast Off 3/4, Very Centers Trade, Centers Cast Off 3/4 をします.平行な Wave で終わります.4 パートのコールです. Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Waves. Detta är ett 4-delars call. Z formace Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4; Very Centers Trade; Centers Cast Off 3/4. Končí v Parallel Waves. Figura má čtyři části.

Spin Chain The Gears [Plus] (Whit Whitcomb and och a Jay King 1971): From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 as Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; all Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave Cast Off 3/4 as Others U-Turn Back by turning away from the center of the set. Ends in Parallel Waves. Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides U-Turn Back; Very Centers Trade; alla Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave Cast Off 3/4 medan de andra U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på uppställningen. Slutar i Parallel Waves. Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru (v takovém případě tanečníci nejprve dostoupí do Parallel Waves). Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 3/4 jako Ends U-Turn Back; Very Centers Trade, Outsides úkrok dovnitř pro zformování dvou Stars (hvězd); Star 3/4; Very Centers Trade; Center Wave (vlna uprostřed) Cast Off 3/4, ostatní U-Turn Back a flip směrem od středu čtverylky. Končí v Parallel Waves.

See also Se också Viz také Exchange The Diamond [C2].

CALLERLAB definition for Spin Chain & Exchange The Gears

Choreography for Spin Chain & Exchange The Gears

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

full URL