Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Relay The Deucey [Plus]
   (Holman Hudspeth 1970)
Plus:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

From Parallel Waves or Eight Chain Thru (in which case dancers first step to Parallel Waves). Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru (i vilket fall dansarna först stiger upp till Parallel Waves). Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru (v tomto případě musí tanečníci nejprve dostoupit do Parallel Waves).

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Center 4 Arm Turn 3/4 as Others 1/2 Circulate; Center 4 Arm Turn 3/4 medan de andra 1/2 Circulate; Center 4 Arm Turn 3/4, ostatní 1/2 Circulate;
 3. Wave Of 6 Arm Turn 1/2; Wave om 6 Arm Turn 1/2; Wave Of 6 (vlna šesti lidí) Arm Turn 1/2;
 4. Center Wave Of 4 Arm Turn 1/2 as Others (do a Big) Diamond Circulate; Center Wave om 4 Arm Turn 1/2 medan de andra (gör en Stor) Diamond Circulate; Center Wave Of 4 (středová vlna čtyř lidí) Arm Turn 1/2, ostatní (Big) Diamond Circulate;
 5. Wave Of 6 Arm Turn 1/2; Wave om 6 Arm Turn 1/2; Wave Of 6 Arm Turn 1/2;
 6. Center Wave Of 4 Arm Turn 3/4 as Others move up. Center Wave om 4 Arm Turn 3/4 medan de andra går upp. Center Wave Of 4 Arm Turn 3/4, ostatní move up.

Ends in Parallel Waves. Slutar i Parallel Waves. Končí v Parallel Waves.

before vor före před
Relay The Deucey
 
   
after nach efter po
Arm Turn 1/2
  after nach efter po
Center 4 Arm Turn 3/4
as Others 1/2 Circulate medan de andra 1/2 Circulate a ostatní 1/2 Circulate
  after nach efter po
Wave Of 6 Arm Turn 1/2 Wave om 6 Arm Turn 1/2 Wave Of 6 Arm Turn 1/2
 
   
after nach efter po
Center Wave Of 4 Arm Turn 1/2
as Others 'Big Diamond' Circulate
Center Wave om 4 Arm Turn 1/2
medan de andra 'Stor Diamond' Circulate
Center Wave Of 4 Arm Turn 1/2,
ostatní 'Big Diamond' Circulate
  after nach efter po
Wave Of 6 Arm Turn 1/2 Wave om 6 Arm Turn 1/2 Wave Of 6 Arm Turn 1/2
  after nach efter po
Center Wave Of 4 Arm Turn 3/4
as Others move up
Center Wave om 4 Arm Turn 3/4
medan de andra går upp
Center Wave Of 4 Arm Turn 3/4,
ostatní move up
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • The above definition is worded to facilitate learning the call. In reality, dancers continuously move throughout the call (e.g., the lonesome dancer does not wait for the 'Wave Of 6 Arm Turn 1/2' to complete but continues to move forward). Definitionen som ges ovan skrevs för att göra det lättare att lära sig callet. I verkligheten rör sig dansarna hela tiden under callet (t.ex, den ensamme dansaren väntar inte på att 'Wave om 6 Arm Turn 1/2' skall bli klara utan fortsätter bara framåt). Znění výše uvedené definice je takové, aby usnadnilo učení. Ve skutečnosti se tanečníci pohybují kontinuálně po celou dobu provádění figury. To znamená, že osamocení tanečníci nečekají na dokončení 'Wave Of 6 Arm Turn 1/2', ale jdou dopředu.
 • From Parallel Waves, Relay The Deucey is equivalent to Circulate Twice, hence you end up where your diagonal opposite started. That is, you end up on the opposite side of the set, facing the opposite direction, holding the same hand of the dancer with whom you started. Från Parallel Waves, är Relay The Deucey ekvivalent med Circulate två gånger, och du slutar därför där din diagonalt 'opposite' startade. Det vill säga, att du slutar på den andra sidan av uppställningen, tittar i motsatt riktning och har handfattning med samma dansare som du startade med. Z formace Parallel Waves je Relay The Deucey ekvivalentní k Circulate Twice (2x), tudíž skončíte tam, kde začínal váš diagonální opposite. Jinými slovy skončíte na druhé straně čtverylky, budete de koukat opačným směrem a budete se držet za ruku s tím samým tanečníkem, se kterým jste začínali.
 • Since Relay The Deucey is a long and complicated call, do one of two things before you start moving: Eftersom Relay The Deucey är ett långt och komplicerat call, gör en av två saker innan du börjar röra dig: Protože Relay The Deucey je dlouhá a složitá figura, udělejte jednu nebo dvě věci před tím, než se pohnete:

  1. Look where your diagonal opposite is; or Titta efter var din diagonalt 'opposite' är; eller Podívejte se, kde je váš diagonální opposite, nebo
  2. Look at your position within the formation. Determine if you are a Lead End, Trailing End, Lead Center, or Trailing Center. Titta efter vilken position du har i formationen. Avgör om du är en Lead End, Trailing End, Lead Center, eller Trailing Center. Podívejte se na svou pozici ve formaci. Určete, zda jste Lead End, Trailing End, Lead Center nebo Trailing Center.
  Then do the call, stopping when Gör sen callet och stanna när Proveďte figuru a zastavte se, pokud

  1. You reach the position where your diagonal opposite started; or Du når den position där din diagonalt 'opposite' startade; eller Dojdete na pozici, kde začínal váš diagonální opposite, nebo
  2. You once again reach the same relative position as when you started (i.e., you once again respectively become a Lead End, Trailing End, Lead Center, or Trailing Center). Du återigen kommer till samma relativa position som när du startade (dvs, du återigen blir en Lead End, Trailing End, Lead Center, eller Trailing Center). Když dosáhnete té samé relativní pozice, ve které jste začínali (tzn. znovu jste se stali Lead End, Trailing End, Lead Center nebo Trailing Center).
 • Everyone goes into the 'Wave Of 6' exactly one time. After leaving the Wave Of 6, don't try to get back into it! Alla går in i 'Wave om 6' exakt en gång. Efter att du lämnat Wave om 6, försök inte komma tillbaka in i den! Každý jde do 'Wave Of 6' pouze jednou. Když Wave Of 6 opustíte, nesnažte se dostat zpátky!
 • Relay The Deucey can also be loosely viewed as a Grand Spin The Top + Grand Swing Thru + Grand Spin The Top. Figura Relay The Deucey může být volně popsána jako Grand Spin The Top + Grand Swing Thru + Grand Spin The Top.

CALLERLAB definition for Relay The Deucey

Choreography for Relay The Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Lars-Erik Morell.

 
Plus:     

full URL