Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Diamond Concept [C3A]
 
 
Triple Diamonds consist of three adjacent Diamond formations some of which have positions occupied by phantoms. Triple Diamonds は 3 つの並んだ Diamond formation からなり, いくつかの場所は phantom で占められています. Triple Diamonds består av tre Diamond formationer bredvid varandra där några har positioner som upptas av Phantoms. Formace Triple Diamonds sestává ze tři vedle sebe stojících formací Diamond, a na některých pozicích stojí fantómové.

The two most common types of Triple Diamonds are illustrated below. 2 つのもっとも一般的な Triple Diamonds を以下に示します. De två vanligaste typerna av Triple Diamonds visas nedan. Dva nejobvyklejší typy Triple Diamonds ilustruje obrázek níže.

Triple Diamonds:

 
 
Regular Triple Diamonds... Reguljära Triple Diamonds... Obvyklé Triple Diamonds...   and och a Point-to-Point Triple Diamonds

Triple Diamonds are analogous to Triple DiamondsTriple Boxes [C1] と Triple Columns | Lines | Waves [C1] と同じような使われ方です. Triple Diamonds är analogt med Formace Triple Diamonds je analogická k Triple Boxes [C1] and och a Triple Columns | Lines | Waves [C1].

 
before före před
Triple Diamond Flip The Diamond
の前
 
after efter po

Triple Diamond calls are (4 or less)-dancer calls, requiring you to work only with the dancers in your Diamond. For historical reasons, some callers use 8-dancer calls such as Diamond Chain Thru. In this case, each dancer must select one of the other Diamonds to work with. This is accomplished by selecting the Diamond nearest you or, if you are equidistant from both Diamonds, select the Diamond you are facing. In today's nomenclature, the use of 8-dancer calls from Triple Diamonds should be given as 'Triple Diamonds Working Together...' Triple Diamond call är (4 eller mindre)-dansare call, som kräver att du arbetar bara med dansarna i din Diamond. Av historiska skäl använder en del caller 8-dansare call som Diamond Chain Thru. I detta fall måste varje dansare välja en av de andra Diamonds att arbeta med. Detta åstadkoms genom att välja den Diamond som är närmast dig. Om det är samma avstånd, välj den Diamond du tittar mot. Med dagens uttryckssätt bör användningen av 8-dansare call från Triple Diamonds callas som 'Triple Diamonds Working Together...' Figury prováděné v Triple Diamond jsou pro čtyři a méně tanečníků a zahrnují pouze tanečníky v jednom diamantu. Z historických důvodů mohou někteří calleři použít i figuru pro osm tanečníků, jako třeba Diamond Chain Thru. V takovém případě si každý tanečník musí vybrat jeden z ostatních diamantů, s kterým bude pracovat. Dělá se to tak, že si vyberete diamant, ke kterému jste nejblíž. Pokud to máte na obě strany stejně daleko, tak ten, na který se díváte. V dnešním názvosloví by se figury pro osm tanečníků v Triple Diamonds měly callerovat jako 'Triple Diamonds Working Together...'

Triple "Z" CONCEPT [C4]: Three adjacent "Z" formations. 3 つの並んだ "Z" formations です. Tre "Z" formationer bredvid varandra. Tři "Z" formace stojící vedle sebe.

Triple "Z"s

 

See also 次も見てください Se också Viz také Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.