Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Triangle Formation [C2]
   (Lee Kopman)
C2:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

Interlocked Triangles consist of two adjacent Triangles, whose Centermost dancers are working with the furthest Outside dancers in a Triangle. Interlocked Triangles bestehen aus zwei benachbarten Triangles, deren Tänzer, welche am nächsten zur Mitte stehen, mit den entferntesten Outside Tänzern in einem Triangle zusammenarbeiten. Interlocked Triangles består av två Triangles bredvid varandra, vilkas dansare närmast Center arbetar med de Outside dansare som är längst bort i en Triangle. Interlocked Triangles sestává ze dvou sousedících formací Triangle, jejichž tanečník nejblíže středu pracuje se vzdálenějšími tanečníku druhé formace Triangle.

Examples of (symmetric) Interlocked Triangles: Beispiele von (symmetrischen) Interlocked Triangles: Exempel på (symmetriska) Interlocked Triangles: Příklady (symetrických) Interlocked Triangles:

 
 

dancers work together in one Triangle as the Tänzer arbeiten in dem einen Triangle zusammen, und dansarna arbetar tillsammans i en Triangle medan tanečníci spolu pracují v jedné formaci Triangle jako dancers work together in another Triangle. Tänzer in dem anderen Triangle. dasarna arbetar tillsammans i en annan Triangle. tanečníci pracují v jiné formaci Triangle.

In general, Interlocked formation means that (viewing the formation along its long axis) one plane of dancers from each of two formations is interspersed with the other formation. Ganz allgemein bedeutet eine Interlocked formation, daß, wenn man die Formation entlang ihrer langen Achse betrachtet, eine Schicht jeder der zwei Formationen die andere Formation überlappt. I allmänhet, betyder Interlocked formation att (om man tittar på formationen längs dess långaxel) ett plan av dansare där var och en av de två formationerna är interfolierad med den andra formationen. Obecně Interlocked formace znamená, že díváme-li se na formaci z pohledu dlouhé osy, tak někteří tanečníci z jedné formace jsou prohození s tanečníky z druhé formace.

From a Galaxy in which the Centers are non-T-Bone, there are both Interlocked Wave-Based Triangles and Interlocked Tandem-Based Triangles. Aus einer Galaxy, in welcher die Centers nicht in einer T-Bone Formation stehen, haben wir sowohl Interlocked Wave-Based Triangles als auch Interlocked Tandem-Based Triangles. Från en Galaxy där Centers är i icke-T-Bone, har vi både Interlocked Wave-Based Triangles och Interlocked Tandem-Based Triangles. Ve formaci Galaxy, ve které nejsou Centers v T-Bone, se nachazejí jak Interlocked Wave-Based Triangles, tak Interlocked Tandem-Based Triangles.

 
Interlocked Wave-Based Triangles Interlocked Tandem-Based Triangles
From Twin Diamonds there are four sets of Interlocked Triangles: Aus Twin Diamonds haben wir vier Interlocked Triangles: Från Twin Diamonds finns det fyra fall av Interlocked Triangles: Ve formaci Twin Diamonds jsou čtyři sady Interlocked Triangles:

 1. Inside Interlocked Triangles (a.k.a. Interlocked Diamond Inside Triangles): (auch als Interlocked Diamond Inside Triangles bekannt): (också känt som Interlocked Diamond Inside Triangles): (také známo jako Interlocked Diamond Inside Triangles):
   
  ,, and und och a ,,
 2. Outside Interlocked Triangles (a.k.a. Interlocked Diamond Outside Triangles): (auch als Interlocked Diamond Outside Triangles bekannt): (också känt som Interlocked Diamond Outside Triangles): (také známo jako Interlocked Diamond Outside Triangles):
   
  ,, and und och a ,,
 3. Inpoint Interlocked Triangles (a.k.a. Interlocked Diamond Inpoint Triangles): (auch als Interlocked Diamond Inpoint Triangles bekannt): (också känt som Interlocked Diamond Inpoint Triangles): (také známo jako Interlocked Diamond Inpoint Triangles):
   
  ,, and und och a ,,
 4. Outpoint Interlocked Triangles (a.k.a. Interlocked Diamond Outpoint Triangles): (auch als Interlocked Diamond Outpoint Triangles bekannt): (också känt som Interlocked Diamond Outpoint Triangles): (také známo jako Interlocked Diamond Outpoint Triangles):
   
  ,, and und och a ,,

See also Siehe auch Se också Viz také Interlocked 3 By 1 Triangles [C2].

CALLERLAB definition for Interlocked Triangle Formation

Choreography for Interlocked Triangle Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

full URL