Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Turn & Deal [A1]
 
 
From any Line of 4. EN: 10
Aus jeder Linie von 4. DE: 10
Från vilken som helst Line om 4. SE: 10
Z libovolné Line of 4 (řady čtyř). CZ: 10

As one movement, 1/2 Tag then turn 1/4 in place toward your initial turning direction. EN: 20
Als eine Bewegung, 1/2 Tag dann drehe 1/4 auf der Stelle in Richtung der Anfangs drehrichtung. DE: 20
Som en rörelse, 1/2 Tag och vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning. SE: 20
Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka o 1/4 tím samým směrem, kterým jste se točili na začátku. CZ: 20

Ends in a 2 x 2. EN: 30
Endet in einer 2 x 2. DE: 30
Slutar i en 2 x 2. SE: 30
Končí v 2 x 2. CZ: 30
 • A R-H Two-Faced Line ends in Facing Couples. EN: 40
  Eine R-H Two-Faced Line endet in Facing Couples. DE: 40
  En R-H Two-Faced Line slutar i Facing Couples. SE: 40
  R-H Two-Faced Line končí ve Facing Couples. CZ: 40
 • A L-H Two-Faced Line ends in Back-to-Back Couples. EN: 50
  Eine L-H Two-Faced Line endet in Back-to-Back Couples. DE: 50
  En L-H Two-Faced Line slutar i Couples rygg mot rygg. SE: 50
  L-H Two-Faced Line končí v Back-to-Back Couples. CZ: 50
 • A L-H Wave ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 60
  Eine L-H Wave endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 60
  En L-H Wave slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 60
  L-H Wave končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 60
 • A One-Faced Line ends in Tandem Couples. EN: 70
  Eine One-Faced Line endet in Tandem Couples. DE: 70
  En One-Faced Line slutar i Tandem Couples. SE: 70
  One-Faced Line končí v Tandem Couples. CZ: 70

From a Aus einer Från en Z R-H Two-Faced Line:
 
 
before vor före před
Turn & Deal
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z L-H Two-Faced Line:
 
 
before vor före před
Turn & Deal
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z L-H Wave:
 
 
before vor före před
Turn & Deal
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z One-Faced Line:
 
 
before vor före před
Turn & Deal
 
after nach efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • Turn & Deal is danced as one smooth flowing movement. EN: 80
  Turn & Deal wird in einer weichen fließenden Bewegung getanzt. DE: 80
  Turn & Deal dansas som en mjuk rörelse med flyt. SE: 80
  Turn & Deal je tancován jako jeden plynulý pohyb. CZ: 80
 • Turn & Deal feels like a 1/2 Tag & Roll. EN: 90
  Turn & Deal vom Gefühl wie ein 1/2 Tag & Roll. DE: 90
  Turn & Deal känns som en 1/2 Tag & Roll. SE: 90
  Turn & Deal je pocitově vnímán jako 1/2 Tag & Roll. CZ: 90
 • As with Tag The Line, remember to pass right-shoulders with any dancers you meet. EN: 100
  Wie beim Tag The Line, denke daran, an allen Tänzern, die dir begegnen rechtsschultrig vorbeizugehen. DE: 100
  Som vid Tag The Line, kom ihåg att passera med höger axel med de dansare du möter. SE: 100
  Při Tag The Line se nezapomeňte míjet pravým ramenem s těmi, které potkáte. CZ: 100
 • Drop hands with adjacent dancers and move individually toward the center of your Line. EN: 110
  Löse die Handverbindung mit dem angrenzenden Tänzer und gehe individuell zum Zentrum der Linie. DE: 110
  Släpp handfattningen med dansaren bredvid och rör dig individuellt mot mitten på din Line. SE: 110
  Rozpojte ruce s tanečníkem vedle sebe a směrem ke středu řady jděte individuálně. CZ: 110
 • Turn & Deal has historically been fractionalized into thirds (mantra: Turn, Step, Turn). Today, however, it is rare that a caller would fractionalize Turn & Deal since a 2/3 Turn & Deal is the same as a 1/2 Tag. However, at the upper levels, there are calls that contain Turn & Deal as part of their definition (e.g., Mini-Busy [A2]) that are occasionally fractionalized. EN: 120
  Turn & Deal wurde früher in Drittel geteilt (Turn, Step, Turn). Heute allerdings ist es sehr selten, dass ein Caller Turn & Deal unterteilen würde, seit ein 2/3 Turn & Deal das gleiche ist wie ein 1/2 Tag. Allerding gibt es in den höheren Leveln Calls, die Turn & Deal als Teil ihrer Definition enthalten (z.B., Mini-Busy [A2]) die mitunter in Bruchstücke zerlegt werden. DE: 120
  Turn & Deal har historiskt fraktionaliserats i tredjedelar (rabbla: Turn, Step, Turn). Idag emellertid, är det sällsynt att en caller skulle fraktionalisera Turn & Deal eftersom en 2/3 Turn & Deal är samma som en 1/2 Tag. Emellertid på högre nivåer finns det call som innehåller Turn & Deal som del av sin definition (t.ex, Mini-Busy [A2]) som ibland fraktionaliseras. SE: 120
  Figura Turn & Deal byla hisotricky dělena na tři části (mantra: Turn, Step, Turn), ale dnes se zřídka stane, že by caller figuru takto dělil, protože 2/3 Turn & Deal je to samé co 1/2 Tag, nicméně na vyšších levelech jsou figury, které obsahují Turn & Deal jako součást své definice (např. Mini-Busy [A2]), a tyto figury jsou občas fragmentované. CZ: 120

  Fractionalization of Turn & DealEN: 130
  Unterteilung von Turn & DealDE: 130
  Fraktionalisering av Turn & DealSE: 130
  Fragmentace Turn & DealCZ: 130

  1. Turn 1/4 in place toward the center of the line; EN: 140
   Drehe 1/4 auf der Stelle in Richtung des Zentrums der Linie; DE: 140
   Vrid dig 1/4 på stället mot mitten på din Line; SE: 140
   Otočte se na místě o 1/4 směrem ke středu řady. CZ: 140
  2. Passing right-shoulders, step forward to the 1/2 Tag position (a R-H Mini-Wave Box); EN: 150
   Gehe rechtsschultrig vorwärts in die 1/2 Tag Position (eine R-H Mini-Wave Box); DE: 150
   Passera med höger axel, stig framåt till 1/2 Tag positionen (en R-H Mini-Wave Box); SE: 150
   Jděte dopředu do formace 1/2 Tag (R-H Mini-Wave Box), míjejte se pravými ramneny. CZ: 150
  3. Turn 1/4 in place toward the same direction as the first turn 1/4. EN: 160
   Drehe 1/4 auf der Stelle in die gleiche Richtung wie der erste 1/4 Dreh. DE: 160
   Vrid dig 1/4 på stället i samma riktning som den första kvartsvridningen. SE: 160
   Na místě se otočte o 1/4 do směru, kterým jste se točili na začátku. CZ: 160
 • From a R-H Two-Faced Line (the most common starting formation), Turn & Deal is similar to Wheel & Deal except that the dancers move individually instead of as a Couple. EN: 170
  Aus einer R-H Two-Faced Line (die meistgebräuchliche Anfangsformation), ist Turn & Deal artgleich zu Wheel & Deal abgesehen davon, das sich die Tänzer individuell statt wie ein Couple bewegen. DE: 170
  Från en R-H Two-Faced Line (den vanligaste startformationen), liknar Turn & Deal Wheel & Deal utom att dansarna rör sig individuellt i stället för som ett Couple. SE: 170
  Z formace R-H Two-Faced Line (nejčastější výchozí formace), je figura Turn & Deal podobná Wheel & Deal kromě toho, že se tanečníci pohybují samostatně místo jako Couple. CZ: 170
 • The mirror image of Turn & Deal has historically been known as Left Turn & Deal. When doing a Left Turn & Deal, pass left-shoulders instead of right-shoulders. EN: 180
  Das Spiegelbild (mirror image) von Turn & Deal war früher bekannt als Left Turn & Deal. Bei der Ausführung eines Left Turn & Deal passiere linksschultrig anstelle von rechtsschultrig. DE: 180
  Mirror image av Turn & Deal har historiskt varit känd som Left Turn & Deal. När du gör Left Turn & Deal, passera med vänster axel i stället för med höger axel. SE: 180
  Mirror image figury Turn & Deal byl historicky znám jako Left Turn & Deal. Při provádění Left Turn & Deal, se míjíte levým ramenem místo pravým. CZ: 180
 • Turn & Deal & Roll always ends in a Left-Hand Box. EN: 190
  Turn & Deal & Roll endet immer in einer Left-Hand Box. DE: 190
  Turn & Deal & Roll slutar alltid i en Left-Hand Box. SE: 190
  Turn & Deal & Roll končí vždy v Left-Hand Box. CZ: 190

Line Of n Turn & Deal [NOL]:
From a Line of n (n is an even number, usually 6 or 8). Do a 1/2 Tag in the Line of n, then turn 1/4 in place toward your initial turning direction. Ends in Parallel Lines of n/2. EN: 41
Aus einer Linie von n (n ist eine gerade Zahl, normalerweise 6 oder 8). Mache ein 1/2 Tag in der Linie von n, dann drehe 1/4 auf der Stelle in Richtung deiner Anfangsdrehrichtung. Endet in Parallel Lines von n/2. DE: 41
Från en Line om n (n är vanligen en jämn siffra, vanligen 6 eller 8). Gör en 1/2 Tag i din Line om n, vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning. Slutar i Parallel Lines om n/2. SE: 41
Z formace Line of n (n je sudé číslo, obvykle 6 nebo 8). Udělejte 1/2 Tag v Line of n, pak se na místě otočtě o 1/4 tím samým směrem jako na začátku. Končí v Parallel Lines of n/2. CZ: 41

 
before vor före před
Line Of 6 Turn & Deal
 
after nach efter po

Any Shoulder Turn & Deal [NOL]:
From a Two-Faced Line. Passing the most convenient shoulder (right-shoulders from a R-H Two-Faced Line; left-shoulders from a L-H Two-Faced Line), do a Turn & Deal. Ends in Facing Couples. EN: 42
Aus einer Two-Faced Line. Gehe mit der bequemsten Schulter aneinander vorbei (rechtsschultrig aus einer R-H Two-Faced Line; linksschultrig aus einer L-H Two-Faced Line), mache ein Turn & Deal. Endet in Facing Couples. DE: 42
Från en Two-Faced Line. Passera med den mest passande axeln (höger axel från en R-H Two-Faced Line; vänster axel från en L-H Two-Faced Line), gör en Turn & Deal. Slutar i Facing Couples. SE: 42
Z formace Two-Faced Line. Uděláte Turn & Deal tak, že se míjíte se tím vhodnějším ramenem - pravým z formace R-H Two-Faced Line, levým z formace L-H Two-Faced Line. Končí ve Facing Couples. CZ: 42

Vertical Turn & Deal [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & RollEN: 44
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; die originalen Leaders drehen sich ein weiteres 1/4 am Platz, in Richtung ihrer ursprünglichen Drehbewegung. Tip: Stelle Dir vor, ein Vertical 1/2 Tag & Roll zu tanzen. DE: 44
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & RollSE: 44
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Původní Leaders se na místě otočí o 1/4 stejným směrem, jako se točili na začátku. Rada: Vnímejte provedení jako Vertical 1/2 Tag & RollCZ: 44

Turn To A Line [C2]:
From an applicable 2 x 2. As one movement, Zig-Zag, Complete The Tag (Tandem Step Thru) and Turn 1/4 in your initial turning direction. A non-T-Bone 2 x 2 ends in a Line. EN: 43
Aus einer passenden 2 x 2. In einer Bewegung: Tanze Zig-Zag, gehe weiter bis zur Completed The Tag Formation (Tandem Step Thru) und drehe Dich 1/4 in Deine ursprüngliche Drehrichtung. Ein nicht T-Bone 2 x 2 endet in einer Line. DE: 43
Från en tillämplig 2 x 2. Som en rörelse, Zig-Zag, Fullborda en full Tag (Tandem Step Thru) och vrid 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en Line. SE: 43
Z vhodných formací 2 x 2. Jako jeden pohyb Zig-Zag, celý Tag (Tandem Step Thru) a Turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Non-T-Bone 2 x 2 končí v Line. CZ: 43

Triple Turn [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Ends in a Line. Triple Turn is a 3-part call. EN: 45
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Endet in einer Line. Triple Turn ist ein 3-teiliger Call. DE: 45
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Slutar i en Line. Triple Turn är ett 3-delars call. SE: 45
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části. CZ: 45

Single Turn & Deal [C4]:
From a Couple or a Mini-Wave. As one movement, 1/4 In, Touch, and turn 1/4 toward your initial turning direction. A Couple ends in Tandem dancers; a R-H Mini-Wave ends in Facing dancers; a L-H Mini-Wave ends in Back-to-Back dancers. From a Couple or R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal is the same as Single Wheel [A2]; from a L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ends in Back-to-Back Dancers whereas Single Wheel ends in Facing Dancers. EN: 46
カップルまたは Mini-Wave から.1 つの動きとして, 1/4 In, Touch をし, 始めの回転の方へ 1/4 回ります.Couple からは Tandem で終わり, R-H Mini-Wave からは向かい合って終わり, L-H Mini-Wave からは背中合わせで終わります. JP: 46
Aus einem Couple oder einer Mini-Wave. In einer Bewegung, 1/4 In, Touch und drehe 1/4 in Richtung der anfänglichen Drehrichtung. Ein Couple endet als Tandem Tänzer; eine R-H Mini-Wave endet als in Facing Tänzer; eine L-H Mini-Wave endet als Back-to-Back Tänzer. Aus einem Couple oder einer R-H Mini-Wave, Single Turn & Deal ist das gleich wie Single Wheel [A2]; aus einer L-H Mini-Wave, Single Turn & Deal endet mit Back-to-Back Tänzern, wobei Single Wheel mit Facing Tänzern endet. DE: 46
Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg. SE: 46
Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers. CZ: 46

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.