Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Drag Concept [C4]
   (Vic Ceder 1997)
All levels:     

Language: Språk: Jazyk:
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

Non-designated dancers do their part of the given call, "dragging" (or pulling) the designated dancers along with them. Neoznačení tanečníci dělají svoji část dané figury a "táhnou" (nebo strkají) označené tanečníky s sebou.

Suggested syntax: Doporučený styl nápovědy:

Drag The anyone (For A) anything

Notes: Kommentarer: Poznámky:
  • Unless otherwise specified, designated dancers are "dragged" by the dancer who is their partner within the overall formation. Pokud není řečeno jinak, označení tanečníci jsou "taženi" tím, kdo je jejich partnerem z pohledu celé formace.
  • Designated (dragged) dancers hold onto their partner's hand throughout the duration of the call. Označení (tažení) tanečníci se drží za ruku během celé figury.
  • Designated (dragged) dancers should try to track the movement of the dancer dragging them so that their traffic pattern can be anticipated. Označení (tažení) tanečníci se snaží kopírovat pohyb toho, kdo je tahá, aby byl tak pohyb všech osmi tanečníků předvídatelný.
  • Non-designated dancers do the call, ending in their normal ending position. No additional "breathing" is done to allow for the dragged dancer. The dragged dancer simply ends adjacent to the dancer who dragged them. Neoznačení tanečníci skončí tam, kde by skončili normálně. Následně musí čtverylka zadýchat, aby udělala místo pro označené tanečníky. Označení tanečníci prostě jen skončí vedle těch, kdo je táhli.
  • Ah So is the same as Drag The Centers (For A) Wheel & Deal. Ah So je totéž co Drag The Centers (For A) Wheel & Deal.

In the following diagrams, = Boy and = Girl. V následujícím diagramu se ikona = Boy a = Girl.
Drag The Girls For A Ping Pong Circulate:

 
 
before före před  
after efter po

Boys do a normal Ping Pong Circulate, holding onto the adjacent Girl. Boys dělají normální Ping Pong Circulate a drží tu Girl, vedle které začínali.

For the Centers, this amounts to a Cross Concentric Ah So; for the Outsides, this amounts to a Cross Concentric Veer Left. Pro Centers je to totéž co Cross Concentric Ah So, pro Outsides je to totéž co Cross Concentric Veer Left.

Drag The Center Girls: 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
before före před  
after efter po
Drag The Boys: Once Removed Diamond Circulate:

 
 
before före před  
after efter po
Drag The Boys For A Walk Out To A Wave:

 
 
before före před  
after efter po

(Choreographically equivalent to Breaker 3) (Choreografický ekvivalent k Breaker 3)

Centers Drag The Girls: All Twist The Line:

 
 
before före před  
after efter po
Drag The Center Girls: Couple Up:

 
 
before före před  
after efter po

Note to callers: Since dragging a dancer backward can often result in awkward choreography, be careful when applying this concept. Poznámka pro callery: buďte při používání tohoto konceptu opatrní, protože tahání někoho pozpátku může vést k pěkně divné choreografii.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=master&file=drag.php
23-July-2024 14:09:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL