Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} & Circle ({fraction}) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anything & Circle (fraction) -- [C2]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C2:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or              All   
   edit def

From applicable formations. EN: 10
Aus passenden Formationen. DE: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10
Z vhodných formací. CZ: 10

All or Center 4 do the anything call. Outside 6 move up one position as in Swing & Circle 1/4EN: 20
Alle oder die 4 Centers tanzen den anything Call. Die 6 Outsides schließen um eine Position auf, wie in Swing & Circle 1/4DE: 20
Alla eller Center 4 gör anything callet. Outside 6 går upp en position som i Swing & Circle 1/4SE: 20
Všichni nebo Center 4 provedou figuru anything. Outside 6 se posunou o jednu pozici jako při Swing & Circle 1/4CZ: 20

The move up direction for the Outside 6 (clockwise or counter-clockwise) depends upon the facing direction of the dancer who becomes the end of the Center 4 after the anything call. After completion of & Circle 1/4, the Outside 4 adjust as necessary to become Couples facing in. Repeat the entire movement (including the anything call) for each 1/4 (e.g., if the fraction is 3/4, do the entire movement 3 times). If no fraction is given, do the entire movement 4 times. EN: 30
Die Richtung für das Aufschließen der 6 Outsides (Uhrzeiger oder entgegengesetzt) hängt von der Blickrichtung der Tänzer ab, die zu den Ends der 4 Centers nach dem anything Call werden. Nach Abschluß von & Circle 1/4 richten sich die 4 Outsides so aus, daß sie Couples facing in werden. Wiederhole die ganze Figur (einschließlich des anything Calls) für jedes 1/4 (z. B. wenn fraction gleich 3/4 ist, wird die ganze Figur 3 mal getanzt). Wenn keine fraction angegeben wird, wird die Figur 4 mal getanzt. DE: 30
Rörelseriktningen för Outside 6 (medsols eller motsols) beror på ansiktsriktningen på de dansare som blir Ends på Center 4 efter anything callet. Efter att ha avslutat & Circle 1/4, justerar Outside 4 om nödvändigt för att bilda Couples som tittar in. Upprepa alltihop (inklusive anything callet) för varje 1/4 (t.ex, om fraction är 3/4, gör det hela 3 gånger). Om ingen fraction ges, gör det hela 4 gånger. SE: 30
Směr posunu pro Outside 6 (po nebo proti směru hodinových ručiček) záleží na směru pohledu tanečníků, kteří skončí po figuře anything jako koncoví z Center 4. Po dokončení & Circle 1/4 se v případě potřeby Outsides 4 srovnají tak, aby skončili jako pár koukající dovnitř. Opakujte celý pohyb (včetně figury anything) pro každou 1/4 (např. pokud je fraction 3/4, proveďte celý pohyb třikrát). Pokud je figura bez fraction, proveďte celý pohyb čtyřikrát. CZ: 30

   
before vor före před
All 8 Recycle & Circle 1/4
 
after nach efter po
All 8 Recycle
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

       
before vor före před
Switch & Circle 1/2
 
after nach efter po
Center 4 Switch
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 
after nach efter po
Center 4 Switch
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

 • Swing & Circle fraction [C1] is the same as Swing-Slip & Circle fractionEN: 50
  Swing & Circle fraction [C1] ist das gleiche wie Swing-Slip & Circle fractionDE: 50
  Swing & Circle fraction [C1] är samma som Swing-Slip & Circle fractionSE: 50
  Swing & Circle fraction [C1] je totéž co Swing-Slip & Circle fractionCZ: 50
 • The ending formation for the Center 4 could be a Line, a Diamond or any other applicable 4-dancer formation. For example, from a 1/4 Diamond formation (a Diamond between In-facing Couples) the caller could call a Diamond Circulate & Circle 1/4EN: 60
  Die 4 Centers müssen nicht in einer Line enden. Es könnte auch ein Diamond oder jede andere passende 4-Tänzer Formation sein. Beispiel: aus einem 1/4 Diamond (ein Diamond zwischen In-Facing Couples), könnte der Caller ein Diamond Circulate & Circle 1/4 callen. DE: 60
  Slutformationen för Center 4 kan vara en Line, en Diamond eller vilken som helst tillämplig 4-dansare formation. Till exempel, från en 1/4 Diamond formation (en Diamond mellan In-facing Couples) kan callern  calla en Diamond Circulate & Circle 1/4SE: 60
  Koncová formace pro Center 4 může být Line, Diamond nebo jiná vhodná formace čtyř tanečníků. Například z formace 1/4 Diamond (Diamond mezi In-facing Couples) může caller callerovat Diamond Circulate & Circle 1/4CZ: 60
 • The move up direction for the Outsides can change for each 1/4 fraction of the call. For example, from a R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 would be a Centers Mix (ending in a L-H Wave); Outside 6 move Counter-Clockwise one position; Centers Mix (ending in a R-H Wave); Outside 6 move Clockwise one position. Since this usage of & Circle fraction is awkward to dance, callers usually only use it as an occasional gimmick. EN: 70
  Die Richtung für das Aufschließen der Outsides kann sich in jedem 1/4 der Figur ändern. Beispiel: aus einer R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 bedeutet ein Centers Mix (endet in einer L-H Wave); Outside 6 gehen eine Position gegen den Uhrzeigersinn; Centers Mix (endet in einer R-H Wave); Outside 6 gehen eine Position im Uhrzeigersinn. Da dieser Gebrauch von & Circle unangenehm zu tanzen ist, wird er gewöhnlich nur als Gimmick gecallt. DE: 70
  Rörelseriktningen för Outsides kan ändras för varje 1/4 fraction av callet. Till exempel, från en R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 blir en Centers Mix (som slutar i en L-H Wave); Outside 6 rör sig motsols en position; Centers Mix (slutar i en R-H Wave); Outside 6 rör sig medsols en position. Eftersom denna användning av & Circle fraction är klumpig att dansa, använder caller det vanligen bara som en tillfällig gimmick. SE: 70
  Směr posunu koncových tanečníků se může po každé čtvrtině změnit. Například z formace R-H 1/4 Tag: Mix & Circle 1/2 znamená Centers Mix (končí v L-H Wave); Outside 6 se posunou proti směru hodinových ručiček o jednu pozici; Centers Mix (končí v R-H Wave); Outside 6 se posunou o jednu pozici po směru hodinových ručiček. Protože takové použití & Circle fraction je pro tanečníky poněkud divné, používají ho calleři většinou jenom jako legrácku. CZ: 70
 • Since the anything call can be done either by all 8 dancers or by just the Center 4 dancers, the caller should be explicit as to who is to do the anything call. For example, on a U-Turn Back & Circle 1/4 does everyone U-Turn Back or just the Center 4? Perhaps anything & Circle fraction should be defined as Center 4 do the anything call unless the anything call requires interaction with the outside dancers? EN: 80
  Da der anything Call entweder von allen 8 Tänzern oder nur von den 4 Centers getanzt werden kann, sollte der Caller genau festlegen, wer den anything Call tanzen muß. Beispiel: bei einem U-Turn Back & Circle 1/4, macht da jeder einen U-Turn Back oder nur die 4 Centers? Vielleicht sollte anything & Circle fraction definiert werden als Center 4 do the anything Call, außer wenn der anything Call Wechselwirkung mit den Outsides erfordert? DE: 80
  Eftersom anything callet kan antingen göras av alla 8 dansarna eller av bara Center 4 dansarna, bör callern explicit säga vilka som skall göra anything callet. Till exempel, vid en U-Turn Back & Circle 1/4 gör alla U-Turn Back eller bara Center 4? Kanske anything & Circle fraction skulle definieras som Center 4 gör anything callet såvida inte anything callet kräver interaktion med Outsides? SE: 80
  Protože figura anything může být dělána jak všemi osmi tanečníky, tak poiuze Center 4, caller by měl jasně říct, kdo ji má dělat. Například kdo u figury U-Turn Back & Circle 1/4 dělá U-Turn Back? Všichni nebo jen Center 4? Možná by se mělo zadefinovat, že anything platí jen pro Center 4, pokud daná figura nevyžaduje interakci i s outsides? CZ: 80

CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU :

 • Mix & Circle 1/2:
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. EN: 90
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. DE: 90
  Centers Mix; Outside 6 går upp; Centers Mix; Outside 6 går upp. SE: 90
  Centers Mix; Outside 6 move up; Centers Mix; Outside 6 move up. CZ: 90
 • Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. EN: 100
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. DE: 100
  Centers Mix; Outside 6 går upp; Outside 6 går upp. SE: 100
  Centers Mix; Outside 6 move up; Outside 6 move up. CZ: 100

Mix & Circle 1/2:
 

       
before vor före před
Mix & Circle 1/2
 
after nach efter po
Centers Mix
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 
after nach efter po
Centers Mix
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4:
 

     
before vor före před
Mix & Circle 1/4 & Circle 1/4
 
after nach efter po
Centers Mix
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
 
after nach efter po
Outside 6 move up EN: 40
Outside 6 går upp SE: 40
Outside 6 move up CZ: 40
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

See also Siehe auch Se också Viz také Swing & Circle [C1].

CALLERLAB definition for (Anything) and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for anything & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=C2&action=edit&file=anythingandcircle.php
18-June-2019 19:22:28
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.