Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Grand Swing Thru [Plus]
 
 
From a Wave of more than 4 dancers (e.g., a Tidal Wave), Facing Lines of 3 or more, or from other applicable formations. Z formace Wave více než čtyřech tanečníků (např. Tidal Wave), Facing Lines of 3 a více a dalších vhodných formací.

  1. Those who can Right Arm Turn 1/2; Kdo může Right Arm Turn 1/2;
  2. those who can Left Arm Turn 1/2. kdo může Left Arm Turn 1/2.

Ends in a Wave of more than 4 dancers. Končí ve Wave s více než čtyřmi tanečníky.

From Facing Lines of 4:

 
   
before před
Grand Swing Thru
 
after po
Right Arm Turn 1/2
 
after po
(Center 6)
Left Arm Turn 1/2
(done) (hotovo)
From Left-Hand Wave of 6:

 
   
before před
Grand Swing Thru
 
after po
(Center 4)
Right Arm Turn 1/2
 
after po
Left Arm Turn 1/2
(done) (hotovo)

Notes: Poznámky:
  • Always start with the Right hand. Vždy začíná za pravou ruku.
  • From a Wave of 8 or Facing Lines of 4, Swing Thru is done on each side whereas Grand Swing Thru has some dancers working across and ending on the other side of the set. Z formací Wave of 8 a Facing Lines of 4 je Swing Thru děláno na každé straně, zatímco při Grand Swing Thru jdou někteří tanečníci přes střed a končí na druhé straně čtverylky.

    • Swing Thru is a 4-dancer call. Dancers stay within their group of 4. Swing Thru je figura pro čtyři tanečníky a tanečníci zůstávají ve své skupině.
    • Grand Swing Thru allows dancers to work outside of their group of 4. Grand Swing Thru umožňuje tanečníkům pracovat i vně své skupiny čtyř tanečníků.

Grand Left Swing Thru (or Left Grand Swing Thru) [Plus]: From a Wave of more than 4 dancers, Facing Lines of 3 or more, or from other applicable formations. Those who can Left Arm Turn 1/2; those who can Right Arm Turn 1/2. Ends in a Wave of more than 4 dancers. Z formace Wave více než čtyřech tanečníků (např. Tidal Wave), Facing Lines of 3 a více a dalších vhodných formací. Kdo může Left Arm Turn 1/2; kdo může Right Arm Turn 1/2. Končí ve Wave s více než čtyřmi tanečníky.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.