Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From applicable formations. 適切な formation から. Från tillämpliga formationer.

  1. Zig-Zag;
  2. Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.

Sidetrack is a 3-part call. Sidetrack は 3 パートのコールです. Sidetrack är ett 3-delars call.

Single Sidetrack [C3B]: From a 1 x 4 Column. Zig-Zag; Lockit (i.e., Counter Rotate with respect to the 1 x 4); Roll. Ends in a Single Double Pass Thru. 1 x 4 Column から. Zig-Zag; Lockit (すなわち, 1 x 4 での Counter Rotate); Roll をします. Single Double Pass Thru で終わります. Från en 1 x 4 Column. Zig-Zag; Lockit (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 4); Roll. Slutar i en Single Double Pass Thru.

Split Sidetrack [C3B]: From a 2 x 4 or 1 x 8 Column. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll. 2 x 4 または 1 x 8 の Column から. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll をします. Från en 2 x 4 eller 1 x 8 Column. Zig-Zag; Split Counter Rotate 1/4; Roll.

Split Split Sidetrack [NOL]: From appropriate formations. Split the setup twice to work with one other dancer (who must be in your Generalized Tandem position). Zig-Zag; Hinge (i.e., Counter Rotate with respect to the 1 x 2); Roll. 適切な formation から. Setup を 2 回 Split し, もう 1 人 (一般化された Tandem の位置にいる人) と動きます. Zig-Zag; Hinge (すなわち, 1 x 2 での Counter Rotate); Roll をします. Från passande formationer. Dela uppställningen två gånger för att arbeta med en annan dansare (som måste vara i ett generaliserat Tandem med dig). Zig-Zag; Hinge (dvs., Counter Rotate med avseende på 1 x 2); Roll.

Notes: 注釈: Kommentarer: Poznámky:

This is the starting formation
for each of the following:
次の各々の
始めの formation:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
     
after efter po
Sidetrack
の後
 
after efter po
Split Sidetrack
の後
 
after efter po
Single Sidetrack
の後
 
after efter po
Split Split Sidetrack
の後

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.