Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Grand Square [Basic]
   (author unknown) (autor neznámý)
BASIC:     

Language: Jazyk:
  
  
 All 
  
   view (admin)

From a Squared Set, after some dancers are instructed to face their partner. Z formace Squared Set poté, co jsou někteří tanečníci instruování otočit se směrem k partnerovi.

Grand Square is a 32-beat figure that should be danced in time to the music. Grand Square je figura na 32 dob a měla by být tancována v rytmu muziky.
Start moving on beat 1, and take a full 32 beats to complete the call. Začněte se pohybovat na první dobu a celou figuru proveďte za 32 dob.

Starting on beat #1 of an 8-beat phrase, proceed as follows: Začněte na první dobu osmidobě fráze a postupujte následovně:

Sides Face, Grand Square:

 • Heads' part: Část pro Heads:
  Beats 1-4: Forward 3 steps, then turn 1/4 to face your partner; Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 k partnerovi;
  Beats 4-8: Backup 3 steps, then turn 1/4 to face the dancer beside you; Tři kroky zpět, otočka o čtvrt k tanečníkovi vedle vás;
  Beats 9-12: Backup 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 13-16: Forward 3 steps, then pause (do not turn). You may 'Patty-cake' with your partner if you'd like). We're 1/2 way through. Now reverse it... Tři kroky doptředu, pak pauza (bez otočky). Můžete se s partnerem nějak poškádlit, pokud chcete. Figura je teď v půlce, ujitá trasa se teď půjde zpátky...
  Beats 17-20: Backup 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 21-24: Forward 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 25-28: Forward 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 29-32:   Backup 3 steps and pause. You're done! Tři kroky zpět, pauza, a je hotovo!
 • Side's part: Část pro Sides:
  Beats 1-4: Backup 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 5-8: Forward 3 steps (to meet someone), then turn 1/4 to face in (as a couple); Tři kroky dopředu (tam někoho potkáte), pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 9-12: Forward 3 steps to meet original partner, then turn 1/4 to face in; Tři kroky dopředu (potkáte původního partnera), pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 13-16: Backup 3 steps and pause (do not turn). Now reverse it... Tři kroky zpět, pauza (bez otočky), následuje cesta zpět...
  Beats 17-20: Forward 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 21-24: Backup 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 25-28: Backup 3 steps, then turn 1/4 to face in; Tři kroky zpět, otočka o 1/4 dovnitř;
  Beats 29-32:   Forward 3 steps, then turn 1/4 to face in. You're done! Tři kroky dopředu, pak otočka o 1/4 dovnitř, a je hotovo!

before před
Grand Square
(after Sides Face)
 
     
after po
beat 4
 
after po
beat 8
 
after po
beat 12
 
after po
beat 16
(half-way)
 
     
after po
beat 20
 
after po
beat 24
 
after po
beat 28
 
after po
beat 32
(done) (hotovo)

Notes: Poznámky:
 • Usually cued as 'Sides Face, Grand Square', but could also be cued as 'Heads Face...', 'Girls (or Boys) Face...'. Většinou se napovídá 'Sides Face, Grand Square', ale může být i 'Heads Face...', 'Girls (nebo Boys) Face...'.
 • Join hands whenever you become a couple (side by side with someone) Chytněte se zaruce vždy, když se s někým dostanete do páru.
 • Each turn 1/4 is always toward the center of the set. You must turn 1/4 even if you think you are already facing the center of the set. Každá otočka o 1/4 je vždy směrem ke středu čtverylky. Musíte se otočit i tehdy, pokud už si myslíte, že se na střed čtverylky koukáte.
 • Do not turn on beat 16. Na šestnáctou dobu se netočte.
 • Grand Square ends in a Squared Set. Those who originally faced at the start need to turn 1/4 on beat 32 to end as a couple. Grand Square končí ve formaci Squared Set. Ti, co se na začátku na sebe koukali, se musí na 32 dobou otočit dovnitř a skončit jako pár.
 • Dance to the beat of the music. Take the full 32 beats. Tancujte do muziky, přesně na 32 dob.
 • Turn precisely 1/4 (90°) in place on beats 4, 8, 12, 20, 24, 28, and, if necessary, 32. Točte se přesně o 1/4 (90°) na doby 4, 8, 12, 20, 24, 28, a v případě potřeby 32.
 • Each dancers traces a small square pattern on the floor. Každáý tanečník jde po obvodu malého čtverce.
 • The caller often says 'Reverse' right before beat 17. At this point dancers reverse the traffic pattern to end back home. Caller často před 17 dobou řekne 'Reverse'. Od tohoto místa jdou tanečníci trasu zpět a skončí doma.
 • The caller can fractionalize the call. For example, Sides Face Grand Square go 10 beats to end in Facing Lines. Caller může figuru dělat na části. Například: Sides Face Grand Square go 10 beats to end in Facing Lines.

CALLERLAB definition for Grand Square

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
BASIC:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&file=grandsquare.php
17-June-2024 15:55:50
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL