Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Concentric Concept [C2]
   (Jim Davis 1978)
C2:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

 This page is still being implemented! 
Try again at a later date.
From 8-dancer formations consisting of 4 outside dancers and 4 inside dancers. Aus 8-Tänzer Formationen, die 4 Outside Tänzer und 4 Inside Tänzer beinhalten. Från 8-dansare formationer som består av 4 outside dansare och 4 inside dansare. Z formací osmi tanečníků, které sestávají ze 4 Outsides a 4 Insides.

The inside 4 dancers work together to do the given call but end on the outside, as the outside 4 dancers work together to do the given call but end on the inside. Die 4 Inside Tänzer arbeiten zusammen, um den gegebenen Call zu tanzen, aber sie enden als Outside Tänzer, während die 4 Outside Tänzer zusammenarbeiten, um den gegebenen Call zu tanzen, aber als 4 Center Tänzer enden. De 4 inside-dansarna arbetar med varandra för att göra det givna callet, men slutar som outside 4 medan de 4 outside-dansarna arbetar med varandra för att göra det givna callet men slutar på insidan. Vnitřní čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili vně formace. Vnější čtyři tanečníci spolu udělají danou figuru tak, aby skončili uvnitř formace.

Cross Concentric is the same as Concentric [C1] except that the inside dancers end on the outside, and vice versa. Cross Concentric ist das gleiche wie Concentric [C1], außer, daß die Inside Tänzer als Outsides enden, und die Outside Tänzer als Insides. Cross Concentric är samma sak som Concentric [C1] utom att inside dansarna slutar outside medan outside dansarna slutar inside. Cross Concentric je totéž co Concentric [C1] kromě toho, že vnitřní tanečníci končí venku a naopak.

Shape-changing rules for Concentric also apply to Cross Concentric. Details are given below, in the 'Shape Changing' section. Alle Regeln für Calls, welche die Form der Formation ändern, gelten für Cross Concentric genauso, wie sie für Concentric diskutiert wurden. De regler för 'Shape-changing' som gäller för Concentric är också tillämpbara för Cross Concentric. Detaljer ges nedan i "Shape Changing" avdelningen. Concentric pravidla pro případ, kdy výsledná formace má jiný tvar než výchozí, jsou také platná pro Cross Concentric. Detaily níže v sekci 'Shape Changing' (změna tvaru).

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:
 • Outsides usually wait until the Centers have moved out of the center before doing their part. That is, Centers do the call and move out of the center; then the original Outsides move in and do the call. Die Outsides sollten warten, bis die Insides den Call abgeschlossen und das Innere des Set geräumt haben, bevor sie ihren Teil des Calls tanzen. D. h. die Outsides warten, während die Centers den gegebenen Call tanzen; die Centers gehen aus der Mitte heraus, während sich die Outsides in die Mitte begeben; jetzt tanzen die neuen Centers den Call. Outsides väntar vanligen tills Centers har kommit bort från Center innan de gör sin del. Dvs, Centers gör callet och går ut; sedan går de ursprungliga Outsides in och gör callet. Outsides obvykle čekají dokud Centers neprovedou svoji část a neuvolní střed čtverylky. To znamena: Centers provedou figuru a odstoupí směrem od středu. Následně se Outsides přesunou doprostřed a provedou figuru.

Cross Concentric Turn & Deal:

 
 
before vor före před
Cross Concentric Turn & Deal
 
after nach efter po
Cross Concentric Recycle:

 
   
before vor före před
Cross Concentric Recycle
 
after nach efter po
Centers Cross Concentric Recycle
& Ends slide in
 
after nach efter po
New Centers Recycle
(done) (fertig) (klart) (hotovo)

Shape Changing rules Shape Changing regler Pravidla změny tvaru (Shape Changing rules)

 1. If the given call ends in a 1x4, a Diamond, or a Single 1/4 Tag, then there is only one possible ending formation. Om det givna callet slutar i en 1x4, en Diamond eller en Single 1/4 Tag så finns det bara en möjlig slutformation. Pokud daná figura končí v 1x4, Diamond nebo ve formaci Single 1/4 Tag, pak exituje pouze jedna jediná koncová formace.

  1. A 1x4 is split in half, and distributed as two 1x2 formations on opposite sides of the inside dancers. En 1x4 delas mitt itu och distribueras som två 1x2 på motsatta sidor om inside dansarna. Formace 1x4 se rozdělí na dvě formace 1x2, které se následně přesunou bokem každá na opačnou stranu.
  2. A Diamond or Single 1/4 Tag is split into 4 pieces, and distributed like the points of a Galaxy. En Diamond eller Single 1/4 Tag delas i 4 delar och distribueras som points på en Galaxy. Diamond nebo Single 1/4 Tag se rozdělí na čtyři kousky, které se přesunou stranou jakoby points ve formaci Galaxy.
 2. However, if the given call ends in a 2x2, there are two choices: Emellertid om det givna callet slutar i en 2x2 så finns det två val: Nicméně, pokud daná figura končí v 2x2, existují dvě možnosti:

  1. If the given calls starts in a 2x2, the Lines-to-Lines, Columns-to-Columns rule applies.

   Each Center dancer determines whether their starting position within the overall formation is Lines or Columns. If starting as if Centers of Parallel Lines, they must finish as if they are Ends of Parallel Lines. If starting as if Centers of Columns, then they must finish as if they are Ends of Columns.

   The final formation may not actually be Lines or Columns, since dancers can be T-Boned. Om det givna callet startar i en 2x2, gäller Lines-to-Lines, Columns-to-Columns regeln.

   Varje Center dansare avgör om deras startposition i hela formationen är Lines eller Columns. Om de börjar som om de vore Centers på Parallel Lines, måste de sluta som om de vore Ends på Parallel Lines. Om de startar som om de vore Centers på Columns, så måste de sluta som om de vore Ends på Columns.

   Slutformationen kan i själva verket vara vare sig Lines eller Columns, eftersom dansarna kan vara T-Boned. Pokud daná figura začná ve formaci 2x2, použíjí se pravidla "Z lajny do lajny" (Lines-to-Lines), "z kolumnu do kolumnu" (Columns-to-Columns).

   Všichni Centers si určí, zda jejich výchozí pozice vzhledem ke zbytku čtverylky je Line nebo Column. Pokud začínají jako Centers v Parallel Lines, pak musí skončit jako Ends v Parallel Lines. Pokud začínají jako Centers v Columns, pak musí skončit jako Ends v Columns.

   Celková výsledná formace nemusí být doslova Lines nebo Columns, protože tanečníci mohou být v T-Bone formaci.

  2. If the given call does not start in a 2x2, the Long Axis rule applies. That is, original centers end in outside positions perpendicular to the long axis of the starting formation.

   Only the original center 4 dancers need to concern themselves with this, as there is only one possible ending position for the original outsides. Om det givna callet inte startar i en 2x2, så gäller Long Axis regeln. Det vill säga, ursprungliga centers slutar i outside positionerna vinkelrätt mot den långa axeln på startformationen.

   Bara de ursprungliga center 4 dansarna behöver bry sig om detta, eftersom det bara finns en möjlig slutposition för de ursprungliga outsides. Pokud daná figura nezačíná v 2x2, pak se použije pravidlo Dlouhé osy (Long Axis). To znamená, že původní centrs skončí na vnějších pozicích kolmo na dlouhou osu vvýchozí formace.

   O tvar výsledné celkové formace se starají pouze původní Centers.

   1. Upon hearing the words 'Cross Concentric', look at your formation and determine the long axis before you start to move, in case the given call ends in a 2x2. När du hör orden 'Cross Concentric', titta på din formation och bestäm den långa axeln innan du börjar röra dig, ifall det givna callet slutar i en 2x2. V případě, že daná figura končí v 2x2, jakmile uslyšíte 'Cross Concentric', rozhlédněte se po své formaci a určete směr dlouhé osy předtím, než se pohnete.

    1. First, look only at the inside 4 dancers. If there is a long axis, use it!
    2. Otherwise look for the long axis of the overall 8-dancer formation.
    3. If no long axis (e.g., a Butterfly formation), look at the footprints of the Original Outside 4.
    1. Titta först på de 4 inside dansarna. Om det finns en långaxel, använd den!
    2. Titta annars på långaxeln på hela 8-dansare formationen.
    3. Om det inte finns någon långaxel (t.ex., en Butterfly formation), titta på footprints för de ursprungliga Outside 4.
    1. Nejdříve se koukněte na čtyři vnitřní tanečníky. Pokud tam je dlouhá osa, použijte ji!
    2. V opačném případě hledejte dlouhou osu přes celou formaci osmi tanečníků.
    3. Pokud formace dlouhou osu nemá (např. formace Butterfly), zapamatujt si pozice původních Outside 4.
   2. Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>. Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>. Cross Concentric <anything> = Cross Concentric <nothing> + Concentric <anything>.

    The ending position of the call should be the same whether the Cross Concentric is done at the beginning or ending of the call. Slutpositionen för callet skall vara samma vare sig Cross Concentric görs i början eller slutet på callet. Výsledná formace po provedení figury musí být stejná bez ohledu na to, zda Cross Concentric je proveden na začátku nebo na konci.

    For example, from Parallel Waves after 1/2 Circulate: Till exempel, från Parallel Waves efter 1/2 Circulate: Například z formace Parallel Waves por 1/2 Circulate:
    Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle. Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle. Cross Concentric Recycle = Cross Concentric Nothing + Concentric Recycle.
   3. Another reason for the Original Centers to prefer their 4-dancer long axis: From unusual formations, it's easier to determine the long axis for a 4-dancers than 8-dancers, especially if phantoms are involved. En annan orsak för de ursprungliga Centers att föredra sin egen 4-dansare långaxel: Från ovanliga formationer är det lättare att bestämma långaxeln för 4 dansare än för 8 dansare, i synnerhet om phantoms är inblandade. Další důvod, proč by původní Centers měli upřednosťovat svou dlouho osu je ten, že z neobvyklých formací je jednodušší najít dlouhou osu pro čtyři tanečníky než pro osm, zvláště pokud formace obsahuje fantómy.
   4. The ending location of the Original Centers should not be dependent upon the starting location of the Original Outsides. For a call such as Recycle, the Original Centers should always end side-by-side as a Couple, regardless of where the outsides started. Slutpositionen för de ursprungliga Centers skall inte vara beroende av startpositionen för de ursprungliga Outsides. För ett call som Recycle, skall de ursprungliga Centers alltid sluta sida vid sida som ett Couple, oberoende av var outsides startade. Koncová pozice původních Centers by neměla záviset na výchozí pozici původních Outsides. Pro figury jako Recycle by původní Centers měli vždy skončit vedle sebe jako Couple, bez ohledu na to, kde začínali Outsides.
CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU :

Cross Concentric Recycle:

 
 
before vor före před
Cross Concentric Recycle
 
after nach efter po
Cross Concentric Recycle:

 
 
before vor före před
Cross Concentric Recycle
 
after nach efter po
In both cases above, the original Centers end side-by-side as a couple. I båda fallen ovan, slutar de ursprungliga Centers sida vid sida som ett couple. V obou výše uvedených případech výše skončí původní Ceters vedle sebe jako pár.

Cross Concentric Drop In:

 
 
 
RIGHT RICHTIG RÄTT SPRÁVNĚ
 
 
WRONG FALSCH FEL CHYBNĚ
 
   
before vor före před
Cross Concentric Drop In
  after nach efter po   This ending formation is wrong
because the long-axis for the original
Center Diamond did not change
Denna slutformation är fel
eftersom långaxeln på den ursprungliga
Center Diamond inte ändrades
Tato výsledná formace je chybná
protože se nezměnila dlouhá osa
původního vnitřního diamantu.

See also Siehe auch Se också Viz také Concentric CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Cross Concentric Concept

Choreography for Cross Concentric Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Lars-Erik Morell.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&file=crossconcentric.php
14-July-2024 16:28:30
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL