Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From applicable formations. Aus passenden Formationen. Från tillämpliga formationer. Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center. Z vhodných formací.

Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. Gehe vorwärts in einem Kreisbogen in einem gleichmäßigen Abstand um den Mittelpunkt des Sets, insgesamt die angegebene fraction (den Bruchteil) eines Kreises. Behalte dabei immer den gleichen Abstand von der Mitte des Sets. Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°). Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky.

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

From Aus Från Fra Z Parallel Waves:

 
 
before vor före før před
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
From Aus Från Fra Z (Magic) Columns:

 
 
before vor före før před
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
From an Aus einer Från en Fra en Z Hourglass:

 
 
before vor före før před
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po

CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE CONTRAST THE FOLLOWING VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU

 
This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Dette er startformation
for hver af de følgende:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
after nach efter efter po
Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line. Teile die Formation in zwei gleiche Teile, indem die lange Achse durch eine imaginäre Linie halbiert wird. Die Tänzer in jeder Teilformation gehen vorwärts in einem Kreisbogen in einem gleichmäßigen Abstand um den Mittelpunkt der Teilformation, insgesamt die angegebene fraction (den Bruchteil) eines Kreises. Behalte dabei immer den gleichen Abstand von der Mitte der Teilformation. Aus parallelen Lines oder Columns bleibt jeder in seiner Box; aus Diamonds bleibt jeder in seinem Diamond; aus einer 1 x 8 bleibt jeder in seiner Line of 4. Dela formationen i 2 lika sub-formationer genom att dra en imaginär linje som halverar långaxeln. Dansarna i varje sub-formation går framåt i en båge en fraction (del) av en cirkel runt 'flagpole center' på sub-formationen, och håller samma avstånd till mitten på sin sub-formation. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line. Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace tak, že pomyslně rozdělíte dlouhou osu na dvě poloviny. Tanečníci Tanečníci v každé v každé sub-formaci jdou dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. Z Parallel Lines a Columns pracujte k každém Box; z Diamonds pracujte v každém Diamond; z 1 x 8 Line pracujte v každém Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread. Aus passenden Formationen. In einer gleichmäßigen Bewegung Counter Rotate 1/4 & Spread. Från tillämpliga formationer. Som en rörelse, Counter Rotate 1/4 & Spread. Z vhodných formací. Jako jeden pohyb Counter Rotate 1/4 & Spread.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.