Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Fractal CONCEPT [C4]
   (Vic Ceder 1998)
C4:     

Language: 言語 Språk: Jazyk:
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

Within the given call, replace each 1/4 turn with a 3/4 turn and vice-versa. V daném povelu nahraďte každou otočku o čtvrt (1/4 turn) otočkou o 3/4 (3/4 turn) a naopak.

Swapping 1/4 turns with 3/4 turns only occurs for portions of the call in which dancers doing the 1/4 or 3/4 turn are holding hands throughout that portion of the call. Výměna 1/4 a 3/4 otoček se používá jen v těch částech figury, ve kterých se během otáčení tanečníci drží během provádění té čáti za ruce.

Hence, only the following movements are modified: Tudíž, pouze následující pohyby jsou modifikovány:

 • Arm Turns
 • Cast Offs
 • Stars ( including Facing Stars včetně Facing Stars )
 • Single Hinges ( From a Mini-Wave only. Partner Hinges (from a Couple) do not apply since dancers temporarily release handholds. Pouze z formace Mini-Wave. Pro Partner Hinges (z formace Couple) to neplatí, protože tanečníci se během provádění nedrží. )

Examples (italics show the differences from the normal version of the call): Příklady (kurzívou jsou vyznačeny rozdíly proti normálnímu provedení):

 • Fractal Spin The Top: From a Wave or Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4 as Ends move up (Lockit). Z formací Wave nebo Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends move up (Lockit).
 • Fractal Transfer The Column: From Mini-Wave Columns. First Two Transfer as Second Two Step Forward To A Box and Arm Turn 1/4; all Extend. Z formace Mini-Wave Columns. První dva Transfer, druzí dva Step Forward To A Box a Arm Turn 1/4; všichni Extend.
 • Fractal Linear Cycle: From a Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off. Z formace Wave. Arm Turn 3/4; Leaders Fold; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Peel Off.
 • Fractal Snap The Lock: From Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag as Centers Step To A Wave, Fan The Top, and Step Thru. Z formace Parallel Lines. Partner Tag; Outsides Partner Tag, Centers Step To A Wave, Fan The Top, Step Thru.

Examples of calls with both 1/4 turns and 3/4 turns: Příklady figur s oběma zátočkami:

 • Fractal Swing The Fractions: Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4. Right Arm Turn 3/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 1/4; Left Arm Turn 1/2; Right Arm Turn 3/4.
 • Fractal Locker's Choice: From Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top and Cast Off 3/4 as Outsides Trade and Step & Fold. Z formace Parallel Waves. Fan The Top; Centers Fan The Top a Cast Off 3/4, Outsides Trade a Step & Fold.
 • Fractal Relay The Top: From Parallel Waves or Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4 as Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4 as Outsides Trade; Those who meet Arm Turn 1/4 as Others move up. Z formací Parallel Waves nebo Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; Centers Arm Turn 1/4, Ends 1/2 Circulate; Center Star Turn 3/4, Outsides Trade; Ti, kdo se potkají Arm Turn 1/4,ostatní dostoupí (move up).
 • Fractal Cast A Shadow: From Parallel Waves or Two-Faced Lines. Ends 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread as Out-Facing Centers Cloverleaf as In-Facing Centers Extend, Cast Off 3/4 and Extend. Z formací Parallel Waves nebo Two-Faced Lines. Koncoví 1/2 Zoom, Arm Turn 1/4 and Spread, Centers koukají ven Cloverleaf, Centers koukající dovnitř Extend, Cast Off 3/4 and Extend.

Notes: 注釈: Kommentarer: Poznámky:
 • The timing of calls may be different when dancing Fractal, especially when a Cast Off 3/4 is replaced with a Cast Off 1/4. For example, on a Fractal Follow Your Leader, Trailers Extend, Arm Turn 1/4 and wait a couple of beats for the Others to Tandem Cross Fold. Délka provedení figur se při použití konceptu Fractal může změnit, obzvlášť v případech, kdy je Cast Off 3/4 nahrazeno Cast Off 1/4. Například při Fractal Follow Your Leader udělají Trailers Extend, Arm Turn 1/4 a pak musí počkat několik dob, než ti druzí udělají Tandem Cross Fold.
 • The Outsides' part of Linear Action, starts with a Hinge and Trade. Hence (assuming the Outsides start in a Mini-Wave), a Fractal Linear Action would have the Outsides starting with an Arm Turn 3/4 followed by a Trade. Část figury Linear Action ro Outsides začíná Hinge a pak je Trade. Tudíž (za předpokladu, že Outsides začínají v Mini-Wave), Fractal Linear Action by pro Outsides znamenalo Arm Turn 3/4 následované Trade.
 • The original definition of Fractal included Box Counter Rotates as one of the modified turns. I no longer believe this should be allowed. Původní definice Fractal zahrnovala i možnost modifikace Box Counter Rotates. Už si ale nemyslím, že by to mělo být dovoleno.
 • The following are examples of portions of calls not applicable to Fractal (I briefly considered 'legalizing' these movements within the definition, but ultimately decided against it): Příklady částí figur, které nejsou ovlivněné konceptem Fractal (Krátce jsem přemýšlel o 'zlegalizování' těchto pohybů definotoricky, ale nakonec jsem se rozhodl to nedělat):

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&file=fractal.php
16-June-2024 08:01:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL