Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Trade [A1]
   (Roger Chapman 1970)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a 1 x 8 Line or other applicable 8-dancer formation. EN: 10
Z formace 1 x 8 Line a dalších vhodných formací osmi tanečníků. CZ: 10

Center Six (3 pairs of dancers) Trade. EN: 20
Center Six (3 páry tanečníků) Trade. CZ: 20

Ends in same formation as starting formation. EN: 25
Končí v té samé formaci jako je výchozí. CZ: 25

 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po

Poznámky:
 • Triple Trade means Center 6 TradeEN: 30
  Triple Trade znamená Center 6 TradeCZ: 30
 • The Very Outsides (those not part of the Center 6) do not move! EN: 40
  Very Outsides (ti, co nepatří do Center 6) se nehýbají! CZ: 40
 • The Trade can be either an Arm Turn 1/2 (from a Mini-Wave) or a Partner Trade (from a Couple). EN: 50
  Trade může být buď Arm Turn 1/2 (z Mini-Wave) nebo Partner Trade (z Couple). CZ: 50
 • While dancing, be aware of your formation and your position within the formation as much as possible. You should always know, for instance, if you are part of the Center 6, the Center 4, or the Very Center 2. Mentally verbalize to yourself as you dance: "I am an End", "I am a Center", "I am third from the End", or whatever is appropriate for the given formation. Doing this will improve your formation awareness, and make it easier to do calls (such as Triple Trade) that require you to quickly identify your position within the formation. EN: 60
  Při tancování si buďte vědomi formace a své pozice v ní. Vždycky byste měli vědět, zda jste součástí Center 6, Center 4 nebo Very Center 2. V hlavě si neustále opakujte "jsem koncový", "jsem center", "jsem třetí od konce" a podobně. Pokud to takto budete dělat, bude se zlepšovat vaše orientace ve formacích a figury, u kterých se musíte rychle identifikovat (jako třeba Triple Trade) se vám budou snáze provádět. CZ: 60
 • Often, the hardest part of Triple Trade is determining which dancers are part of the Center 6. This is especially true from formations such as a Generalized 1/4 Tag, where it is easy to "see" a Center 4, but not a Center 6. In order to find the Center 6, first search for a single dancer located at each end along either the Head-axis or the Side-axis. If found, see if the other 6 can be paired into (immediately adjacent) groups of 2. If not, try looking along the other axis. EN: 70
  Často je nejtežší na Triple Trade zjistit, kdo je součástí Center 6. To platí zejména ve formacích typu Generalized 1/4 Tag, ve kterých jsou snáze vidět Center 4, ale už ne Center 6. Abyste se našli Center 6, hledejte nejdříve jednoho (samostatného) tanečníka na konci Head nebo Side osy. Pokud jste někoho takového našli, podivejte se, zda ostatních šest může být spárováno (stojí hned vedle sebe) do skupin po dvou. Pokud ne, hledejte na druhé ose. CZ: 70

From these formations,
can you locate the Center 3 pairs for a Triple Trade? EN: 80
Dokážete v těchto formacích,
najít tři středové páry pro Triple Trade? CZ: 80

 
 

Varianty:

 • 1/2 Triple Trade
 • Triple Trade 1 & 1/2 -
  be sure to work with the same dancer. EN: 90
  Ujistěte se, že pracujete s tím samým tanečníkem. CZ: 90

Trade [Basic] (Lloyd Litman 1965):
From a Couple, Mini-Wave or other applicable formation (that is, two dancers on the same plane with shoulders toward each other). Walk forward in an arc, changing your facing direction by 180° to exchange places, so that each dancer ends in the other dancer's starting spot. If both dancers start facing the same direction, pass Right-shoulders as you meet. EN: 48
Z formace Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací (to je takových, kde jsou dva tanečníci na stejné úrovni, rameny k sobě). Jděte rovně po obloučku, vyměŇte si místa a změňte směr pohledu o 180°. Skončíte na místě toho, s kým děláte Trade. Pokud se na začátku dívají tanečníci stejným směrem, míjejí se pravými rameny. CZ: 48

CALLERLAB definition for Triple Trade

Choreography for Triple Trade

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/tripletrade.php?language=czech&level=A1&action=edit
21-July-2024 22:18:42
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL