Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Invert The Column ({fraction}) [C2]
 
 

From Parallel Columns. EN: 10
Från Parallel Columns. SE: 10

The First n dancers (where n corresponds to the given fraction. E.g., from Parallel Columns of 4, n=1 for 1/4; 2 for 1/2; 3 for 3/4; 4 for full), as a Tandem unit of n, Peel Off to end in Concentric Columns of n as the Trailing dancers move forward (using Circulates) to form a compact formation. EN: 20
De första n dansarna (de som motsvarar den givna fraction. T.ex, från Parallel Columns om 4, n=1 för 1/4; 2 för 1/2; 3 för 3/4; 4 för full), som en Tandem enhet om n, Peel Off för att sluta i Concentric Columns om n medan Trailing dansare Extend (genom Circulates) för att ta handfattning och bilda en kompakt formation. SE: 20

Från Parallel Columns of 4:

 
före
Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)
Från Parallel Columns of 3:

 
före
Invert The Column
 
   
efter
1/3
 efter
2/3
  (klart)

Note: Upon completion of a full Invert The Column, dancers slide together to end in adjacent Columns. Do not slide together if the call is fractionalized (e.g., 3/4 Invert The Column ends in an "H"). EN: 30
Notera: Efter att ha gjort en full Invert The Column, måste dansarna glida ihop för att få Columns bredvid varandra. Glid inte ihop om callet är fraktionaliserat (t.ex, 3/4 Invert The Column slutar i ett "H"). SE: 30

Continue To Invert Another fraction [C4]:
From one of the intermediate stages of Invert The Column. Do the next fraction parts of Invert The ColumnEN: 858
Från ett av mellanstegen på Invert The Column. Gör de nästa fraction delarna av Invert The ColumnSE: 858

Variation: EN: 40
Variation: SE: 40
Magic Invert The Column (fraction) [C2V].

Magic Invert The Column:

 
före
Magic Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Although I have never heard anyone call a (full) Magic Invert The Column, I believe that it should end in normal Columns, not Magic Columns. This is because of the Magic rule that says that after you leave the Magic Column Circulate path, the remainder of the call is finished normally. EN: 50
Fastän jag aldrig har hört någon calla en (full) Magic Invert The Column, anser jag att det skall sluta i normala Columns, inte Magic Columns. Detta därför att Magic regeln säger att efter att du har lämnat Magic Column Circulate banan, avslutar du callet normalt. SE: 50

Se också Cross Invert The Column (fraction) [C2].

https://www.ceder.net/def/invertthecolumn.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.