Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Ah So [C1]
 
 
From any Line of 4. EN: 10
Från vilken som helst Line om 4. SE: 10

Ends Cross Fold while holding onto adjacent dancers. EN: 20
Ends Cross Fold utan att släppa taget om dansaren bredvid. SE: 20

A Wave ends in a Mini-Wave Box. EN: 30
En Wave slutar i en Mini-Wave Box. SE: 30

Från en Wave:

 
 
före
Ah So
 efter
Från en 3 & 1 Line:

 
 
före
Ah So
 efter

Kommentarer:
  • Although Ah So can be called from any Line of 4, it is almost always called from a Wave. In fact, many callers believe Ah So can only be done from a Wave. EN: 40
    Fastän Ah So kan callas från vilken som helst Line om 4, callas det nästan alltid från en Wave. I själva verket anser många caller att Ah So endast kan göras från en Wave. SE: 40
  • From a Couple, Ah So is equivalent to Wheel & Deal. From a Mini-Wave, Ah So is equivalent to Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4. EN: 50
    Från ett Couple, är Ah So ekvivalent med Wheel & Deal. Från en Mini-Wave, är Ah So ekvivalent med Single Hinge & Box Counter Rotate 1/4. SE: 50
  • Ah So is a generalization of Wheel & Deal. If both Ends are initially facing the same direction, the rightmost End moves in front of the leftmost End (as they would in a Cycle & Wheel starting from the same setup). EN: 60
    Ah So är en generalisering av Wheel & Deal. Om båda Ends initialt tittar åt samma håll, går den End som är längst till höger in framför den End som är längst till vänster (som de gör i en Cycle & Wheel som börjar i samma uppställning). SE: 60

Från en Inverted Line:

 
 
före
Ah So
 efter

I've also seen Ah So done from the following T-Bone setup, in which case the Ends imagine holding onto the Centers' tummies. I think most callers would agree that this example stretches the definition of the call a little too far. EN: 70
Jag har också sett Ah So göras från följande T-Bone uppställning, där Ends tänker sig hålla i magen på Centers. Jag tror att de flesta caller skulle hålla med om att detta exempel är att sträcka ut definitionen lite för långt. SE: 70

Questionable usage of Ah So EN: 80
Tveksam användning av Ah So SE: 80

 
 
före
Ah So
 efter

https://www.ceder.net/def/ahso.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.