Definitions of Square Dance Calls and Concepts
6 By 2 Acey Deucey [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

6 By 2 Acey Deucey -- [A1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
A1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or                 All   
   view (admin)

From Twin Diamonds, an Hourglass, or other applicable formations. Aus Twin Diamonds, einem Hourglass oder anderen anwendbaren Formationen. Från Twin Diamonds, Hourglass eller andra tillämpliga formationer. Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací. 起始队形为 Twin Diamonds, Hourglass, 或其他可适用的队形.

Outside 6 Circulate as Very Center 2 Trade. Outside 6 Circulate während Very Center 2 Trade. Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade. Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade. Outside 6 做 Circulate 同时 Very Center 2 做 Trade.

Ends in the same formation as the starting formation, unless two dancers meet on the same spot. Slutar i samma formation som startformationen, såvida inte två dansare möts i samma position. Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě. 结束队形与起始队形相同, 除非出现两位舞者在同一位置相遇的情况.

From Aus Från Z 起始于 Twin Diamonds:
 

 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

From an Aus einer Från en Z 起始于 Hourglass:
 

 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

From a Aus einer Från en Z 起始于 1/4 Tag setup uppställning formace :
 

 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

From an Aus einer Från en Z 起始于 "H":
 

 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

From Aus Från Z 起始于 Point-to-Point Diamonds:
 

 
before vor före před
6 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky: 注意:

 • The Outside 6 Circulate within their distorted 6-dancer formation. To Circulate, move forward to the next position within the Outside 6, turning if necessary (not at all, 1/4, or 1/2) to take the original facing direction of the dancer that occupied the spot to which you are moving. If you are facing a dancer on the Circulate path, pass right shoulders and take that dancer's original opposite facing direction. Die Outside 6 machen ein Circulate innerhalb ihrer verzerrten 6-Tänzer-Formation. Um das Circulate auszuführen, gehe vorwärts zur nächsten Position innerhalb der Outside-6-Formation, dreh dich, wenn nötig (nicht, 1/4, oderr 1/2), um die gleiche Blickrichtung einzunehmen wie der Tänzer, der den Platz eingenommen hatte, zu dem du dich bewegst. Wenn dir ein Tänzer auf deinem Circulate-Pfad entgegenkommt, passiere ihn rechtsschultrig und nimm die Blickrichtung entgegengesetzt zu seiner originalen ein. Outside 6 Circulate i sin distorderade 6-dansare formation. För att göra Circulate, gå framåt till nästa position för Outside 6, och vrid om nödvändigt (inte alls, 1/4, eller 1/2) för att inta den ursprungliga ansiktsriktning som den dansare hade som stod på den position du går till. Om du tittar på en dansare i din Circulate bana, inta den dansarens ursprungliga motsatta ansiktsriktning. Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník. Outside 6 在其组成的变形的6人队形内做 Circulate. 做 Circulate 时, 在这 Outside 6 组成的6人队形内向前走到下一位, 并转过必要的角度(完全不转, 转 1/4, 或转 1/2) 在所走到的位置上朝向原先此位置上的舞者移动之前的朝向. 如果在 Circulate 的路径上和前面的舞者互相面对移动, 则过右肩, 并朝向与前面舞者原先的朝向相反的方向.
 • Acey Deucey means "Ends Circulate as Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey means that 6 (outside) dancers Circulate as 2 (center) dancers Trade. The first number (6) indicates the number of dancers in the Circulate path; the second number (2) indicates the number of dancers doing a Trade. Hence, a normal Acey Deucey is a 4 By 4 Acey Deucey. Acey Deucey bedeutet "Ends Circulate während Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey bedeutet, dass 6 Tänzer ein Circulate ausführen, während 2 Tänzer ein Trade machen. Die erste Nummer (6) ist die Anzahl der Tänzer auf dem Circulate-Pfad; die zweite Nummer (2) ist die Anzahl der Tänzer, die ein Trade machen. Deshalb ist ein normales Acey Deucey ein 4 By 4 Acey Deucey. Acey Deucey betyder "Ends Circulate, Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey betyder att 6 dansare Circulate medan 2 dansare gör en Trade. Den första siffran (6) är antalet dansare i Circulate banan; den andra siffran (2) är antalet dansare som gör Trade. Därför är en normal Acey Deucey en 4 By 4 Acey Deucey. Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey Deucey. Acey Deucey 的动作是 "Ends Circulate 同时 Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey 的动作是 6 位 (outside) 舞者做 Circulate 同时2位 (center) 舞者做 Trade. 第一个数字 (6) 表示 Circulate 路径上的舞者人数; 第二个数字 (2) 表示做 Trade 的舞者人数. 因此, 一个通常的 Acey Deucey 就是一个4 By 4 Acey Deucey.
 • Common variations: Übliche Variationen: Vanliga varianter: Běžné varianty: 常见的变化形式:
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • On Acey Deucey, the Outside 4 Circulate as the Center 4 Trade. Beim Acey Deucey machen die Outside-4 ein Circulate, während die Center-4 ein Trade ausführen. Acey Deucey, Outside 4 Circulate medan Center 4 Trade. Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade. 关于 Acey Deucey, 是 Outside 4 做 Circulate 同时 Center 4 做 Trade.
  • From Twin Diamonds, a caller could say either Acey Deucey or 6 By 2 Acey Deucey. Both are legal, but different, calls. Aus Twin Diamonds, kann ein Caller beides, Acey Deucey oder 6 By 2 Acey Deucey ansagen. Beides sind legale, aber unterschiedliche Calls. Från Twin Diamonds, kan en caller säga antingen Acey Deucey eller 6 By 2 Acey Deucey. Båda är tillåtna, men olika call. Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely. 起始队形为 Twin Diamonds 时, 口令员可以喊 Acey Deucey6 By 2 Acey Deucey. 二者都是正确的口令, 然而是不同的口令.
  • On 6 By 2 Acey Deucey, the Outside 6 Circulate as the Very Center 2 Trade. Beim 6 By 2 Acey Deucey machen die Outside-6 ein Circulate, während die Very Center-2 ein Trade ausführen. 6 By 2 Acey Deucey, Outside 6 Circulate medan Very Center 2 Trade. Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade. 关于 , 是 Outside 6 做 Circulate 同时 Very Center 2 做 Trade.

4 By 2 Acey Deucey:
 

 
before vor före před
4 By 2 Acey Deucey
之前
 
after nach efter po
之后

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963): From applicable formations. Outside 4 Circulate as Center 4 Trade. Aus anwendbaren Formationen. Outside 4 Circulate während Center 4 Trade. Från tillämpliga formationer. Outside 4 Circulate medan Center 4 Trade. Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade. 起始队形为可适用的队形. Outside 4 Circulate 同时 Center 4 Trade.

3 By 2 Acey Deucey [C1]: From applicable formations. Outside Triangles Circulate (a Triangle is a 3-dancer formation) as the Very Center 2 Trade. Från tillämpliga formationer. Outside Triangles Circulate medan Very Center 2 Trade. Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade.

CONTRAST THE FOLLOWING VERGLEICHE FOLGENDE BEISPIELE JÄMFÖR FÖLJANDE VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU 对比下列各图 :

This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
这是下列各图的起始队形:

after nach efter po
Acey Deucey之后

after nach efter po
6 By 2 Acey Deucey之后

after nach efter po
3 By 2 Acey Deucey之后

CALLERLAB definition for Six-Two Acey Deucey

Choreography for 6 By 2 Acey Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&language=japan&file=6by2aceydeucey.php
17-October-2019 03:53:40
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.